Statistikat e normave të interesit

Ky seksion përmban informacion mbi normat e harmonizuara të interesit të institucioneve monetare dhe financiare. Të dhënat e periudhës së fundit janë gjithmonë paraprake.

Statistikat mbi normat e interesit përpilohen bazuar në rregulloren nr. 48/2017 “Për raportimet në Bankën e Shqipërisë të statistikave të normave të interesit”

Normat e interesit ndahen në 2 grupe kryesore

 • Normat e interesit për sasitë gjendje (Tabelat 1.1 – 2.3)
 • Normat e interesit për sasitë e reja   (Tabelat 3.1 – 3.3)

Sasita gjendje përcaktohen si stoku i të gjitha depozitave të vendosura nga klientët në një bankë dhe stoku i të gjitha kredive të dhëna nga banka për klientët në një moment të caktuar kohor (dita e fundit e një muaji). Normat e sasive gjendje reflektojnë në këtë mënyrë normat e interesit të aplikuara për këto teprica.

Sasi e re përcaktohet si marrëveshje e re midis një banke dhe klientit të saj për një depozitë ose kredi. Në të përfshihen të gjitha kontratat financiare, termat dhe kushtet që përcaktojnë për herë të parë normën e interesit të depozitës ose kredisë, si dhe të gjitha negociatat e reja të depozitave dhe kredive ekzistuese gjatë periudhës së referencës (një muaj). Përfshirja aktive e klientit në negociata është thelbësore për përcaktimin e biznesit të ri (d.m.th. zgjatja automatike e një kontrate, ndryshimet në normat e ndryshueshme etj. nuk do të quhen sasi e re). Normat e interesit për sasinë e re pasqyrojnë kështu normat e të gjitha marrëveshjeve të reja të rregulluara gjatë muajit.

Në rastin e zërave specifikë - depozitat njëditore, depozitat me njoftim paraprak, overdraftet, kreditë qarkulluese dhe borxhi i zgjeruar i kartave të kreditit - koncepti i sasisë së re aplikohet për të gjithë tepricën e mbetur.

 
PUBLIKIME TË LIDHURA, BURIME DHE METODIKA

 

Kontakto

  Departamenti i Statistikave Financiare;
  Banka e Shqipërisë,
  Sheshi Skënderbej Nr. 1,
  Tiranë, Shqipëri

  E-mail: statistics@bankofalbania.org