Aktet ligjore

Banka e Shqipërisë, në mbështetje të objektivit të saj kryesor, arritjen dhe ruajtjen e stabilitetit të çmimeve, ka përgjegjësinë ligjore "të nxisë dhe të mbështesë funksionimin normal të sistemeve të pagesave". Kjo përgjegjësi përcaktohet në ligjin ''Për Bankën e Shqipërisë''.

Gjithashtu, ligji ''Për bankat në Republikën e Shqipërisë'', i jep të drejtën bankave dhe degëve të bankave të huaja të marrin pjesë në sisteme elektronike të pagesave, si dhe përcakton se veprimtaria dhe pjesëmarrja e këtyre sistemeve është kompetencë e Bankës së Shqipërisë.

Së fundi, ligji ''Për sistemin e pagesave'', në linjë me tendencat ndërkombëtare mbi konsolidimin ligjor të funksionit mbikëqyrës të sistemeve të pagesave, mbulon tërësisht mbikëqyrjen e këtyre sistemeve, përfshirë edhe instrumentet e pagesave. Ky ligj, së bashku me aktet nënligjore të Bankës së Shqipërisë, përcakton rregulla të qarta për licencimin, rregullimin dhe inspektimin në sajë të liberalizimit të tregut të sistemeve të pagesave.

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu