Raportet Vjetore të Mbikëqyrjes

Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes analizon veprimtarinë e sistemit bankar dhe të mbikëqyrjes së Bankës së Shqipërisë; paraqet kuadrin e plotë të ndryshimeve rregullatore mbikëqyrëse në përshtatje me standardet dhe praktikat më të mira ndërkombëtare; ofron statistika dhe informacione mbi subjektet e licencuara nga Banka e Shqipërisë, si dhe çështje të ecurisë së sistemit bankar.

Botohet në gjuhët shqipe dhe angleze, një herë në vit.