Normat e interesit

Në këtë rubrikë jepen interesat aktualë të instrumenteve të politikës monetare të aplikuara nga Banka e Shqipërisë në marrëdhëniet e saj me bankat e nivelit të dytë. Gjithashtu publikohen edhe interesat e tregut ndërbankar të parasë - TRIBID dhe TRIBOR. TRIBID-i dhe TRIBOR-i janë mesatare e interesave të kuotuar nga bankat e nivelit të dytë për pranimin dhe për vendosjen e depozitave në tregun ndërbankar të parasë. Përveç përqindjes aktuale në këtë rubrikë do të gjeni edhe historikun e tyre.

Informacione të mëtejshme për ecurinë e përgjithshme të treguesve monetarë në Shqipëri, do të gjeni në bazën e serive kohore.

Normat e interesit të Bankës së Shqipërisë 
Marrëveshje riblerje njëjavore (Repo) 
Marrëveshje riblerje njëjavore  Norma bazë 1.75 %
Normat e interesit të depozitave 
Depozita njëditore    0.75 %
Normat e interesit të kredive 
Kredia njëditore    2.75 %

Interesi i remunerimit të rezervës së detyrueshme 
Në lekë  100% e normës bazë të Bankë së Shqipërisë 1.00 %
Në euro  I barabartë me depozitën njëditore të BQE, por jo me e madhe se 0 (zero) -0.50 %
Në usd    0.00 %

Interesat në tregun ndërbankar të parasë 
TRIBID 'Interesi i kërkuar për pranimin e depozitave' 
o/n  njëditor 1.15 %
1W  njëjavor 1.21 %
1M  1-mujor 1.28 %
3M  3-mujor 1.40 %
6M  6-mujor 1.51 %
12M  12-mujor 1.97 %
TRIBOR 'Interesi i ofruar për vendosjen e depozitave' 
o/n  njëditor 1.80 %
1W  njëjavor 1.83 %
1M  1-mujor 1.89 %
3M  3-mujor 2.30 %
6M  6-mujor 2.62 %
12M  12-mujor 3.46 %

Ndryshimi i fundit: 19.08.2022

Kërkimi mund të bëhet duke plotësuar periudhën dhe instrumentin që ju intereson.
-