Normat e interesit

Në këtë rubrikë jepen interesat aktualë të instrumenteve të politikës monetare të aplikuara nga Banka e Shqipërisë në marrëdhëniet e saj me bankat e nivelit të dytë. Gjithashtu publikohen edhe interesat e tregut ndërbankar të parasë - TRIBID dhe TRIBOR. TRIBID-i dhe TRIBOR-i janë mesatare e interesave të kuotuar nga bankat e nivelit të dytë për pranimin dhe për vendosjen e depozitave në tregun ndërbankar të parasë. Përveç përqindjes aktuale në këtë rubrikë do të gjeni edhe historikun e tyre.

Informacione të mëtejshme për ecurinë e përgjithshme të treguesve monetarë në Shqipëri, do të gjeni në bazën e serive kohore.

Normat e interesit të Bankës së Shqipërisë 
Marrëveshje riblerje njëjavore (Repo) 
Marrëveshje riblerje njëjavore  Norma bazë 0.50 %
Normat e interesit të depozitave 
Depozita njëditore    0.10 %
Normat e interesit të kredive 
Kredia njëditore    0.90 %

Interesi i remunerimit të rezervës së detyrueshme 
Në lekë  100% e normës bazë të Bankë së Shqipërisë 1.00 %
Në euro  I barabartë me depozitën njëditore të BQE -0.40 %
Në usd    0.00 %

Interesat në tregun ndërbankar të parasë 
TRIBID 'Interesi i kërkuar për pranimin e depozitave' 
o/n  njëditor 0.11 %
1W  njëjavor 0.16 %
1M  1-mujor 0.28 %
3M  3-mujor 0.55 %
6M  6-mujor 0.68 %
12M  12-mujor 0.78 %
TRIBOR 'Interesi i ofruar për vendosjen e depozitave' 
o/n  njëditor 0.65 %
1W  njëjavor 0.73 %
1M  1-mujor 1.09 %
3M  3-mujor 1.50 %
6M  6-mujor 1.82 %
12M  12-mujor 2.07 %

Ndryshimi i fundit: 02.07.2020

Kërkimi mund të bëhet duke plotësuar periudhën dhe instrumentin që ju intereson.
-