Fondi për Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme

Fondi i ndërhyrjes së jashtëzakonshme u krijua më 10 janar 2018 në zbatim të ligjit 133/2016 "Për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka, në Republikën e Shqipërisë". Fondi duhet të plotësohet gradualisht dhe të arrijë nivelin 0.5% të detyrimeve të të gjitha bankave, brenda datës 11 korrik të vitit 2027.

Për të përmbushur nivelin e synuar të fondit, sektori bankar paguan çdo vit një kontribut vjetor, në përpjesëtim me vitet që mbeten deri në 2027.

Chart FNJ 2020-01

Banka e Shqipërisë përllogarit çdo vit kontributin vjetor që paguan sektori bankar për plotësimin e Fondit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme.

Përllogaritja e kontributit vjetor për plotësimin e Fondit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme bëhet sipas formulës të përcaktuar në rregulloren e Fondit.

Për vitin e tretë, përllogaritja e nivelit të synuar, nivelit vjetor të Fondit dhe kontributit vjetor për çdo bankë, bazohet në pasqyrat financiare të vitit 2018.

  • Deri në 30 prill 2020, bankat derdhën 100% të kontributit të vitit të tretë.