Grupi i Kontaktit të Tregut Bankar

Grupi i Kontaktit të Tregut Bankar (GKTB):

  • lehtëson dialogun për çështje me interes të përbashkët të pjesëmarrësve në tregun ndërbankar të parasë, tregun valutor dhe tregun sekondar të letrave me vlerë;
  • shërben si një forum diskutimesh për zhvillimet në këto tregje
  • shkëmben ide mbi funksionimin e këtyre tregjeve

Mbledhje të GKTB

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu