Raportet e stabilitetit financiar

Banka e Shqipërisë ka detyrimin ligjor që, çdo gjashtë muaj, nëpërmjet një deklarate, të informojë Këshillin e Ministrave dhe Kuvendin e Shqipërisë, nëse ekzistojnë kërcënime mbi stabilitetin e sistemit financiar, mbi natyrën dhe llojin e kërcënimit, si edhe nëse nevojiten përmirësime ligjore dhe nënligjore apo ndonjë iniciativë tjetër ligjore për të adresuar kërcënimet dhe rreziqet e identifikuara. Këtë detyrim, Banka e përmbush duke publikuar Deklaratën e Stabilitetit Financiar, e cila është pjesë e Raportit të Stabilitetit Financiar. 

Raporti i Stabilitetit Financiar përgatitet nga Departamenti i Stabilitetit Financiar dhe ka filluar të publikohet që në vitin 2007. Raporti përmban:

  • një vlerësim të rreziqeve kryesore të stabilitetit financiar;
  • një analizë të zhvillimeve ndërkombëtare dhe atyre makroekonomike në vend;
  • një analizë mbi pozicionin financiar dhe ekspozimin ndaj rreziqeve të individëve dhe bizneseve;
  • një analizë të tregjeve financiare, dhe
  • një analizë të detajuar të sektorit bankar, që përfshin rezultatet e ushtrimeve të rezistencës së qëndrueshmërisë dhe likuiditetit.

Raporti gjithashtu përmban analiza të veçanta dhe përmbledhje të punimeve kërkimore mbi tema të rëndësishme të kohës, të përfshira në hapësirat informuese.

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu