Licencimi dhe mbikëqyrja

Banka e Shqipërisë, përtej rolit të operatorit dhe atij reformator, kryen dhe mbikëqyrjen e Sistemit të Pagesave.

Sistemi i pagesave (Infrastrukturat e Tregjeve Financiare për transaksionet e pagesave, titujve dhe të derivateve) bashkë me tregjet dhe institucionet financiare, janë komponentët kryesorë të sistemit financiar.

Kështu, një sistem pagesash i sigurt dhe efikas paraqet rëndësi të veçantë për aktivitetin ekonomik dhe financiar të ekonomisë, duke qenë thelbësor për transmetimin e politikës monetare dhe ruajtjen e stabilitetit financiar.

Në këtë kuadër, mbikëqyrja e tyre, nëpërmjet licencimit, rregullimit dhe mbikëqyrjes së vazhdueshme, është e rëndësishme për garantimin e sigurisë dhe efikasitetit.

Gjithashtu, në fokusin e mbikëqyrjes së sistemit të pagesave janë dhe instrumentet e pagesave në kuadër të përforcimit të besimit të publikut në monedhën vendase.

Mbikëqyrja e sistemeve të pagesave dhe të shlyerjes nga Banka e Shqipërisë, zbatohet për:

  • sistemet e pagesave dhe shlyerjes së titujve (në bashkëpunim me Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare), të cilat:
    • janë në pronësi dhe operohen nga Banka e Shqipërisë
    • janë në pronësi dhe operohen nga një subjekt privat
  • kundërpartitë qendrore (në bashkëpunim me Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare);
  • Instrumentet dhe Shërbimet e Pagesave
  • elemente të sistemeve të pagesave të cilat konsiderohen me rëndësi nga Banka e Shqipërisë