NEI Maksimal për kreditë konsumatore

Banka Shqipërisë publikon NEI maksimal për kreditë konsumatore, bazuar në rregulloren nr. 48 datë 01.07.2015 «Për kredinë konsumatore dhe hipotekore»

Data efektive      8 KORRIK 2024
Monedha Intervali i shumës së disbursuar Produktet  NEI maksimal 
LEKË 0 - 200.000 Lekë Kredi me këste  95.19%
Overdraft 18.71%
Kartë krediti 26.27%
     
200.001 - 600.000 Lekë Kredi me këste  37.43%
Overdraft 18.77%
     
600.001 - 2 mln Lekë Kredi me këste  16.20%
     
2 - 10 mln Lekë Kredi me këste  12.41%
 
EURO 0 - 200.000 Lekë ekuivalent Kartë krediti 23.60%
 
200.001 - 600.000 Lekë ekuivalent Kartë krediti 21.28%