NEI Maksimal për kreditë konsumatore

Banka Shqipërisë publikon NEI maksimal për kreditë konsumatore, bazuar në rregulloren nr. 48 datë 01.07.2015 «Për kredinë konsumatore dhe hipotekore»

Data efektive    08 Janar 2024
Monedha Intervali i shumës së disbursuar Produktet  NEI maksimal 
LEKË 0 - 200.000 Lekë Kredi me këste  100.00%
Overdraft 18.60%
Kartë krediti 27.40%
   
     
200.001 - 600.000 Lekë Kredi me këste 40.60%
Overdraft 17.55%
     
600.001 - 2 mln Lekë Kredi me këste  15.60%
       
EURO 0 - 200.000 Lekë Kartë krediti 23.20%