Aktet nënligjore

Aktet kryesore nënligjore për zbatim nga bankat/degët e bankave të huaja si dhe subjektet financiare jobankare të licencuara nga Banka e Shqipërisë. Këto akte publikohen në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë si dhe/ose në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë.