Statistikat Monetare, Financiare dhe Bankare

Statistikat monetare dhe financiare janë statistika që hartohen dhe publikohen nga Banka e Shqipërisë për qëllime të politikës monetare dhe statibilitetit financiar. Këto statistika monitorojnë gjendjen në fund të periudhës, transaksionet dhe në raste të veçanta normat e interesit ose normat e rritjes së instrumenteve të bilanceve sektoriale të institucioneve financiare. Institucionet financiare të përfshira në hartimin e këtyre statistikave janë: banka qendrore, korporatat e tjera depozituese dhe institucionet e tjera financiare.

Produktet kryesore: 

 

SHËNIME METODOLOGJIKE

Statistikat Monetare, Financiare dhe Bankare

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: [email protected]