Statistikat Monetare, Financiare dhe Bankare

Statistikat monetare dhe financiare janë statistika që hartohen dhe publikohen nga Banka e Shqipërisë për qëllime të politikës monetare dhe statibilitetit financiar. Këto statistika monitorojnë gjendjen në fund të periudhës, transaksionet dhe në raste të veçanta normat e interesit ose normat e rritjes së instrumenteve të bilanceve sektoriale të institucioneve financiare. Institucionet financiare të përfshira në hartimin e këtyre statistikave janë: banka qendrore, korporatat e tjera depozituese dhe institucionet e tjera financiare.

Produktet kryesore: 

 

SHËNIME METODOLOGJIKE

 •  Manuali i Statistikave Monetare dhe Financiare, FMN, 2000

Statistikat Monetare, Financiare dhe Bankare

Kontakto

  Departamenti i Statistikave Financiare;
  Banka e Shqipërisë,
  Sheshi Skënderbej Nr. 1,
  Tiranë, Shqipëri

  E-mail: [email protected]