Objektivi dhe strategjia

Objektivi kryesor i politikës monetare të Bankës së Shqipërisë është arritja dhe ruajtja e stabilitetit të çmimeve. Teoria dhe praktika botërore sugjerojnë se qëndrueshmëria e çmimeve është kontributi më i madh që banka qendrore mund të japë për të mbështetur rritjen afatgjatë ekonomike të vendit. Më konkretisht, nëpërmjet garantimit të stabilitetit të çmimeve, Banka e Shqipërisë jep një kontribut direkt në ruajtjen e ekuilibrave makroekonomikë të vendit, në uljen e primeve të rrezikut, në rritjen e qëndrueshme ekonomike dhe në përmirësimin afatgjatë të mirëqenies, si dhe në mbështetjen e stabilitetit të sistemit financiar.

Në terma sasiorë, me stabilitet çmimesh Banka e Shqipërisë do të kuptojë mbajtjen e inflacionit të çmimeve të konsumit në nivelin 3.0 për qind, në një periudhë afatmesme. Objektivi i inflacionit është ndryshimi vjetor i Indeksit të Çmimeve të Konsumit, i matur dhe i publikuar nga INSTAT.

Banka e Shqipërisë gjykon se, nëpërmjet ruajtjes së inflacionit rreth nivelit 3.0 për qind, politika monetare do të vazhdojë të japë një kontribut pozitiv në zhvillimin e ekonomisë shqiptare.

Indikatori kryesor i balancës së presioneve inflacioniste në ekonomi dhe i reagimit të dëshiruar të politikës monetare do të jetë devijimi i parashikimit afatmesëm të inflacionit nga niveli i synuar, i mbështetur nga një analizë e përgjithshme e treguesve ekonomikë.

Krahas matjes së inflacionit si ndryshimi vjetor i Indeksit të Çmimeve të Konsumit, Banka e Shqipërisë, me qëllim përmirësimin e vendimmarrjes në politikën monetare përdor edhe matje të tjera të tij, si inflacioni bazë, inflacioni i mallrave të tregtueshëm dhe të patregtueshëm, dhe pritjet inflacioniste të agjentëve ekonomikë. Këto matje krijojnë një bazë më të plotë për të marrë vendime sa më realiste.

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu