Ligjet

Ligjet kryesore për Bankën e Shqipërisë dhe bankat/degët e bankave të huaja si dhe subjektet financiare jobankare që licencohen prej saj.