Plani i masave për kreditë me probleme

Plani i masave synon reduktimin e nivelit të kredive me probleme në sistemin bankar. Ky plan u hartua nga Grupi ndërinstitucional i punës, i koordinuar nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, ngritur me urdhër të Kryeministrit nr.78, datë 11.06.2015.