Programi i Transparencës

Programi i transparencës së Bankës së Shqipërisë është hartuar dhe publikuar në përputhje me nenin 7, të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”.

Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparent veprimtarinë e punës së Bankës së Shqipërisë, përmes paraqitjes së detajuar të tij dhe lehtësisht të kuptueshme në faqen zyrtare /, si dhe përmes prezantimit në mjediset e pritjes së publikut. 

Përditësimi i Programit të Transparencës për Bankën e Shqipërisë  do të vijojë në përputhje me dispozitat e ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”.

Në raportet e KLSH-së referohen informacione të klasifikuara të cilat janë të dokumentuara në të gjitha hapat e auditimit me proces-verbalet, akt-verifikimet me grupet e auditimit të KLSH-së.

Duke qenë se po kjo natyrë informacioni, ka vazhduar të reflektohet e detajuar edhe në raportin përfundimtar të KLSH-së, procesi i auditimit dhe raportet e lëshuara nga ky institucion nuk janë publikuar, në respektim të përmbajtjes së informacionit.

  • Inspektori i Përgjithshëm – bazuar në nenin 54 të Ligjit për Bankën, raporton raportet me status sekret bankar, tepër i rezervuar pranë Këshillit Mbikëqyrës. Informacioni raportohet periodikisht në Kuvend. Një pjesë e këtij raportimi publikohet  në raportin vjetor të Bankës së Shqipërisë.
  • Auditori i jashtëm në kuadër të transparencës publikon Opinionin e pavarur mbi pasqyrat financiare vjetore. Ky informacion publikohet në raportin vjetor të  Bankës së Shqipërisë.

Në funksion të llogaridhënies publike, Raporti Vjetor paraqet për lexuesin një vlerësim të detajuar për zbatimin e Rezolutave të Kuvendit për Vlerësimin e Veprimtarisë së Bankës së Shqipërisë, duke radhitur aktet e miratuara dhe masat e marra nga ana e institucionit.

Gjithashtu, Raporti Vjetor trajton të gjitha çështjet  me natyrë të përgjithshme dhe të posaçme, të identifikuara në Manualin e Monitorimit Vjetor dhe Periodik, të miratuar me Vendimin nr. 134/2018 të Kuvendit.

Rregullorja e brendshme “Mbi organizimin dhe funksionimin e shërbimit të arkiv – protokollit në Bankën e Shqipërisë”

Arkivi i Bankës së Shqipërisë evidenton, ruan, përpunon dhe shërben dokumentet e administruara prej tij (dokumente që krijohen, hyjnë në apo dalin nga Banka e Shqipërisë). Funksionimi i sistemit të ruajtjes së dokumenteve mbështetet në aktet ligjore dhe nënligjore si Ligji 9154/2003 “Për Arkivat”; Normat tekniko Profesionale dhe Metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë, të miratuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave; si dhe rregulloret dhe udhëzimet e brendshme të Bankës së Shqipërisë, të miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës.

Dokumentacioni në Bankën e Shqipërisë ruhet në format “të trupëzuar/hardcopy” (arkiva shkresore), filmik (arkiva filmike) dhe elektronik (arkiva elektronike). Të gjitha këto mënyra garantojnë ruajtje të sigurtë, të gjatë dhe cilësore të dokumentacionit bankar i cili përveç se shumë i rëndësishëm për punën dhe aktivitetin e Bankës ka sensitivitet të lartë për qëndrueshmërinë dhe stabilitetin e sistemit bankar në përgjithësi, ndërsa pjesë të caktuara të fondit arkivor kanë vlera dhe rëndësi kombëtare e historike.  Kohëzgjatja dhe formati i ruajtjes ndryshojnë në varësi të llojit të dokumentacionit si dhe kushtëzohen nga aktet rregullative të Arkivit të Shtetit dhe aktet e brendshme të Bankës së Shqipërisë.

Banka e Shqipërisë publikon në faqen e saj të internetit ose në botime të veçanta informacionin e përcaktuar në aktet nënligjore të Bankës dhe legjislacionin e fushës, si dhe informacione të tjera shtesë në funksion të transparencës dhe informimit të publikut.

Ligji 8269/1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 4, pika a, shprehimisht thotë “ ... Përveçse kur është parashikuar me ligj, Banka e Shqipërisë nuk jep ndihmë financiare në formë kredie, huaje të drejtpërdrejtë ose donacioni, …”.