Vrojtimi për aktivitetin kreditues, T4 - 2022

Vrojtimi për aktivitetin kreditues, T4 - 2022
Authori: Departamenti i Politikës Monetare
Data e prodhimit: 20.01.2023
Data e shtypjes: 20.01.2023
Kategoria e materialit: Vrojtime periodike / Vrojtim i aktivitetit kreditues

Kushtet e ofertës së kredisë për agjentët ekonomikë u shtrënguan në tremujorin e katërt. Kërkesë të lartë për kredi shfaqën vetëm bizneset, ndërkohë që individët ishin më të tërhequr.