Analiza e borxhit të jashtëm bruto

Analiza e Borxhit të Jashtëm Bruto zhvillohet një herë në vit bazuar mbi të dhënat më të fundit të disponueshëm statistikorë. Pasqyron ecurinë e treguesit të stokut të borxhit të huaj dhe kontributet e nën-komponentëve përbërës të tij. Në analizë raportohen edhe tregues të caktuar që lidhen me qëndrueshmërinë dhe likuiditetin e këtij treguesi.