Raporti i Politikës Monetare

Raporti i Politikës Monetare

Raporti i Politikës Monetare analizon zhvillimet ekonomike, monetare dhe financiare në vend dhe jashtë tij, si dhe evidenton faktorët që kanë ndikuar dhe pritet të ndikojnë inflacionin në të ardhmen.
Raporti komunikon gjykimin mbi ecurinë e pritur të inflacionit në periudhën afatmesme dhe shpjegon implikimet për politikën monetare me qëllim arritjen e objektivit kryesor të Bankës së Shqipërisë.