Dokumenti i Politikës Monetare për vitin 2004

Authori: Departamenti i Politikës Monetare
Data e prodhimit: 31.12.2003
Data e shtypjes: 31.12.2003
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Dokumenti i Politikës Monetare
Banka e Shqipërisë është institucioni i vetëm në Republikën e Shqipërisë përgjegjës për hartimin, për miratimin dhe për zbatimin e politikës monetare. Politika monetare hartohet në funksion të përmbushjes së objektivit kryesor të Bankës së Shqipërisë, arritjes dhe ruajtjes së stabilitetit të çmimeve.