Dokumenti i Politikës Monetare për vitin 2007

Authori: Departamenti i Politikës Monetare
Data e prodhimit: 08.01.2007
Data e shtypjes: 08.01.2007
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Dokumenti i Politikës Monetare
Hartimi, miratimi dhe zbatimi i politikës monetare është e drejtë ekskluzive e Bankës së Shqipërisë, si autoriteti monetar i Republikës së Shqipërisë. Politika monetare ideoet dhe zbatohet në funksion të përmbushjes së objektivit kryesor: arritjes dhe ruajtjes së stabilitetit të çmimeve.