Dokumenti i Politikës Monetare për vitin 2008

Authori: Departamenti i Politikës Monetare
Data e prodhimit: 04.01.2008
Data e shtypjes: 04.01.2008
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Dokumenti i Politikës Monetare
Dokumenti i Politikës Monetare për vitin 2008 është hartuar në vazhdim të strategjisë aftamesme "Zhvillimi i Bankës së Shqipërisë në periudhën 2006- 2008", të Dokumenteve të Politikës Monetare për periudhën 2004-2007 dhe bashkërendohet me programin e përgjithshëm afatmesëm të zhvillimit të vendit.