Analiza VBBK mars - 2024

Analiza VBBK mars - 2024
Authori: Departamenti i Politikës Monetare
Data e prodhimit: 02.04.2024
Data e shtypjes: 02.04.2024
Kategoria e materialit: Vrojtime periodike / Vrojtim i bizneseve dhe i konsumatorëve
Treguesi i ndjesisë ekonomike (TNE) shënoi një kthesë rritëse me 2.5 pikë në muajin mars, pasi regjistroi rënie gjatë dy muajve të mëparshëm. Niveli aktual i TNE-së qëndron 7 pikë përqindje mbi mesataren historike (Grafik 1).