Kalendari i vrojtimeve 2024

Vrojtimet e Besimit

Njësia që kryen vrojtimin në terren: INSTAT

01 shkurt 2024
Vrojtimet e Besimit janar 2024
01 mars 2024
Vrojtimet e Besimit shkurt 2024
02 prill 2024
Vrojtimet e Besimit mars 2024
02 maj 2024
Vrojtimet e Besimit prill 2024
03 qershor 2024
Vrojtimet e Besimit maj 2024
01 korrik 2024
Vrojtimet e Besimit qershor 2024
01 gusht 2024
Vrojtimet e Besimit korrik 2024
02 shtator 2024
Vrojtimet e Besimit gusht 2024
01 tetor 2024
Vrojtimet e Besimit shtator 2024
01 nëntor 2024
Vrojtimet e Besimit tetor 2024
02 dhjetor 2024
Vrojtimet e Besimit nëntor 2024
06 janar 2025
Vrojtimet e Besimit dhjetor 2024

Vrojtimet e Aktivitetit Kreditues

Njësia që kryen vrojtimin në terren: Banka e Shqipërisë
19 janar 2024
Aktiviteti Kreditues T4 - 2023
19 prill 2024
Aktiviteti Kreditues T1 – 2024
19 korrik 2024
Aktiviteti Kreditues T2 - 2024
21 tetor 2024
Aktiviteti Kreditues T3 - 2024