Analiza VBBK prill - 2022

Analiza VBBK prill - 2022
Authori: Departamenti i Politikës Monetare
Data e prodhimit: 09.05.2022
Data e shtypjes: 09.05.2022
Kategoria e materialit: Vrojtime periodike / Vrojtim i bizneseve dhe i konsumatorëve
Treguesi i ndjesisë ekonomike (TNE) rezultoi 102.2, duke shënuar rënie të lehtë, rreth 1 pikë në muajin prill. Treguesi vijoi rënien e nisur nga fillimi i këtij viti. Megjithatë, vlera e tij mbeti mbi mesataren afatgjatë (Grafik 1).