Administrimi i Fondit për Ndërhyrje të Jashtëzakonshme

Fondi i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme administrohet nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD).
Banka e Shqipërisë si Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme miraton përdorimin e Fondit, ndërsa ASD-ja përcakton mënyrën e investimit dhe instrumentet ku mund të investohen fondet e vëna në dispozicion të "Fondit të ndërhyrjes së jashtëzakonshme", sipas politikës së miratuar nga Banka e Shqipërisë.