Niveli minimal i instrumenteve të kapitalit dhe detyrimeve të pranuara

Banka ndaj së cilës zbatohet ndërhyrja e jashtëzakonshme, duhet të ketë në bilanc kapacitet të mjaftueshëm për përthithjen e humbjeve. Plani i ndërhyrjes së jashtëzakonshme përcakton sa duhet të jetë ky kapacitet për secilën bankë, duke vendosur një nivel minimal të instrumenteve të kapitalit dhe detyrimeve të pranuara që duhet të mbajë banka.