Plani i ndërhyrjes së jashtëzakonshme

Strategjia e ndërhyrjes së jashtëzakonshme përfshihet në planin e ndërhyrjes së jashtëzakonshme që harton Banka e Shqipërisë, ku detajohen të gjitha hapat që duhen ndjekur në rast se banka është në vështirësi.

Si hartohet plani i ndërhyrjes së jashtëzakonshme?

Plani i ndërhyrjes së jashtëzakonshme detajon hapat që duhet të ndërmerren nëse një bankë plotëson kushtet për ndërhyrje të jashtëzakonshme.

Plani i ndërhyrjes së jashtëzakonshme ka tre objektiva: 

  • njohjen e funksionimit të bankës dhe identifikimin e  funksioneve kritike të saj
  • përcaktimin nëse ekzistojnë pengesa për ndërhyrjen e jashtëzakonshme në bankë dhe cilat janë hapat e nevojshëm për heqjen e këtyre pengesave
  • përgatitjen për ndërhyrje të jashtëzakonshme
 

Hapat për hartimin e planit për ndërhyrje të jashtëzakonshme

Plani i ndërhyrjes së jashtëzakonshme përfshin gjashtë hapa në vijim:

Çdo pyetje ose kërkesë për informacion shtesë mund t'i drejtohet Bankës së Shqipërisë ose të dërgohet në email: resolution@bankofalbania.org

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu