Niveli i Fondit për Ndërhyrje të Jashtëzakonshme

  • Niveli i synuar i "Fondit të ndërhyrjes së jashtëzakonshme" i llogaritur me të dhënat e bilanceve të audituara të sektorit bankar në dhjetor 2016, është  6,324,246,425.44 lekë.
  • Niveli vjetor i "Fondit të ndërhyrjes së jashtëzakonshme" për vitin e parë të kontributit, është 632,424,642.54 lekë dhe shpërndahet proporcionalisht sipas peshës së secilës bankë në detyrimet e sektorit bankar, të llogaritur si diferencë midis aktiveve dhe kapitalit rregullator.