Niveli i Fondit për Ndërhyrje të Jashtëzakonshme

  • Niveli i synuar i "Fondit të ndërhyrjes së jashtëzakonshme" i llogaritur me të dhënat e bilanceve të audituara të sektorit bankar në dhjetor 2018 është 6,537,205,616 lek.
  • Niveli vjetor i "Fondit të ndërhyrjes së jashtëzakonshme" për vitin e tretë të kontributit, është 654,202,247 lek dhe shpërndahet proporcionalisht sipas peshës së secilës bankë.