Niveli i Fondit për Ndërhyrje të Jashtëzakonshme

  • Niveli i synuar i "Fondit të ndërhyrjes së jashtëzakonshme" i llogaritur me të dhënat e bilanceve të audituara të sektorit bankar në dhjetor 2022 është 8,481,040,538 lek.
  • Niveli vjetor i "Fondit të ndërhyrjes së jashtëzakonshme" për vitin e shtatë të kontributit, është 982,134,585 lek dhe shpërndahet proporcionalisht sipas peshës së secilës bankë, llogaritur sipas rregullores nr.56/2017 ”Për Fondin e ndërhyrjes së jashtëzakonshme dhe procedurat administrimit të tij” , e ndryshuar.