Lista e Operatorëve të Sistemeve

Emri i Skemës: Paylink sha
Emri i Operatorit të Skemës: Paylink sha
Administrator: Eneida Thomaj
Fusha e aktivitetit: Operator skeme kombëtare të pagesave me kartë
Selia: Bulevardi "Zogu I", Pallati Edicom, kati 13, Tiranë
Tel +355 4 238 7
Faqja e Internetit: www.paylink.al
Licenca: Nr. 1, datë 04.10.2013