Lista e Operatorëve të Sistemeve

Emri i Skemës: Paylink sha
Emri i Operatorit të Skemës: Paylink sha
Administrator: Eneida Thomaj
Fusha e aktivitetit: Operator skeme kombëtare të pagesave me kartë
Selia: Bulevardi "Zogu I", Pallati Edicom, kati 13, Tiranë
Tel +355 4 2387000 
Faqja e Internetit: www.paylink.al
Licenca: Nr. 1, datë 04.10.2013

 

Emri i Operatorit të Sistemit: ALREG sh.a
Administrator: Milbana Treska
Fusha e aktivitetit: Operator i Sistemit për Shlyerjen e Titujve
Selia: Rr. “Nikolla Tupe”, Nr.1, Kati i 3/3, Tiranë
Tel +355 68 406 3035
Faqja e Internetit: www.alreg.al
Licenca: Nr. 2, datë 01.11.2019