Pjesëmarrësit në Komitetin Kombëtar të Sistemit të Pagesave

Pjesëmarrësit në Komitetin Kombëtar të Sistemit të Pagesave janë titullarë, përfaqësues të institucioneve të mëposhtme:

 • Banka e Shqipërisë,
 • Ministria e Punëve të Brendshme,
 • Ministria e Financave,
 • Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare,
 • Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes,
 • Ministria për Inovacionin dhe Administratën Publike,
 • Shoqata Shqiptare e Bankave.

Në varësi të tematikave të përcaktuara mund të ketë pjesëmarrje pa të drejtë vote edhe nga vëzhgues të tjerë, aktorë kryesorë të sistemit të pagesave dhe infrastrukturës së tregjeve financiare si më poshtë:

 • Operatorë të komponentëve të rëndësishëm të Sistemit të Pagesave,
 • Autoriteti i Konkurrencës,
 • Institucione financiare jobankare,
 • Shoqëri utilitare.
Procedurat e pjesëmarrjes në Komitet përcaktohen në rregulloren nr. 37, datë 25.06.2014  “Për organizimin dhe funksionimin e Komitetit Kombëtar të Sistemit të Pagesave” miratuar nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë.

Adresë kontakti për çështje që lidhen me Komitetin Kombëtar të Sistemit të Pagesave: KomitetiKSP@bankofalbania.org