Akte nënligjore

Banka e Shqipërisë miraton akte nënligjore të cilat përcaktojnë rregulla dhe procedura për kryerjen e pagesave me instrumente që përdoren si mjete pagese, si dhe rregulla të funksionimit të sistemit të pagesave që rregullojnë marrëdhëniet midis pjesëmarrësve në sistem.

1 deri 10 nga 24 
Faqe 1 nga 3