Sektori i jashtëm

Analiza e sektorit të jashtëm realizohet katër herë në vit dhe mbështetet mbi informacionin që sjellin statistikat tremujore të Bilancit të Pagesave. Synon të pasqyrojë dinamikat e nënllogarive përbërëse. Gjithashtu, ai vë në dukje zhvillime makro-ekonomike që lidhen me statistikat e bilancit të pagesave sikurse ecuria e hendekut kursim-investim, raportin e financimit të deficitit dhe strukturën e financimit në terma të natyrës së flukseve financuese.