Seri Kohore

Periudha: Mujore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA TE FINANCAVE TE QEVERISE » ARKIVA
Përshkrimi: Të ardhurat sipas klasifikimit ekonomik
Institucioni: Ministria e Financave
Metodologjia: Të dhënat janë në milionë lekë,në fund të periudhës dhe progresive,sipas publikimeve të Min.Financave.[Që nga prill 2006 shuma e të ardhurave tatimore ndryshon nga ajo e tabelës Treguesit fiskalë,pasi nuk përfshijnë grupin e të ardhurave lokale (shërbime administrative dhe të ardhura joindustriale), të cilat sipas GFS përfshihen në të ardhura jo-tatimore.Të ardhurat nga sigurimet shoqërore dhe shëndetsore janë paraqitur më vete nga të ardhurat tatimore].

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
I Totali i të ardhurave
    A Buxheti qendror
       A.1 Ndihma
       A.2 Të ardhura nga Sigurimet Shoqërore
       A.3 Të ardhura tatimore
          A.3.1 Tatim fitimi, të ardhurash
             A.3.1.1 Tatim fitimi
             A.3.1.2 Tatim mbi biznesin e vogël
          A.3.2 Tatim mbi të ardhurat personale
          A.3.3 Tatim mbi pasurinë
          A.3.4 Tatim mbi mallrat dhe shërbimet e brendshme
             A.3.4.1 TVSH
             A.3.4.2 Akciza
             A.3.4.3 Taksa e rregjistrimit të automjeteve
             A.3.4.4 Taksë solidariteti
             A.3.4.5 Taksa nacionale
             A.3.4.6 Taksa lokale
          A.3.5 Tatime mbi tregtinë dhe transportin ndërkombëtar
             A.3.5.1 Taksa doganore
             A.3.5.2 Taksa nacionale
          A.3.6 Të tjera
             A.3.6.1 Taksa nacionale
             A.3.6.2 Taksa lokale
       A.4 Të ardhura jotatimore
          A.4.1 Të ardhurat nga ndërmarrjet dhe pronësia
             A.4.1.1 Transferim fitimi nga Banka e Shqipërisë
             A.4.1.2 Veprimt. Ekonomike e sektorit buxhetor
             A.4.1.3 Dividentët
             A.4.1.4 Interesa
             A.4.1.5 Të tjera
          A.4.2 Shërbime administrative dhe të ardhura joindustriale
             A.4.2.1 Nacionale
             A.4.2.2 Lokale
             A.4.2.3 Joindustriale dhe incidentale (sekondare)
          A.4.3 Gjoba dhe sekuestrime
          A.4.4 Të ardhura kapitale
    B Sigurimet shoqërore
       B.1 Kontributi i sigurimeve shoqërore
       B.2 Kontributi i Institutit të Sigurimit Kujdesit Shëndetësor
       B.3 Të tjera

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org