Investimet e huaja direkte

Statistikat e investimeve të huaja direkte (IHD) hartohen në përputhje me standardet ndërkombëtare, kërkesat e FMN-së dhe Eurostat-it për hartimin e Bilancit të Pagesave dhe Pozicionit të Investimeve Ndërkombëtare.

Statistikat e sektorit të jashtëm specifikojnë investimet direkte jashtë vendit të kryera nga investitorët rezidentë dhe investimet në ekonominë vendase nga jorezidentët. Statistikat e bilancit të pagesave pasqyrojnë transaksione që lidhen me investimet direkte për një periudhë të caktuar kohe. Ndërsa, Pozicioni i Investimeve Ndërkombëtare, pasqyron gjendjen e investimeve direkte në fund të periudhës së referencës.

Statistikat e pozicionit (gjendjes) të investimeve direkte ofrojnë informacion mbi pjesëmarrjet në kapital, që rrjedhin nga interesat pjesëmarrëse të rezidentëve në ndërmarrjet e huaja ose interesat pjesëmarrëse të jorezidentëve në sipërmarrjet shqiptare, në moment të caktuar kohe.

Transaksionet ekonomike (të harmonizuara me të dhënat e gjëndjes së fund të periudhës) midis rezidentëve dhe jorezidentëve brenda një periudhe të caktuar, paraqiten në statistikat e bilancit të pagesave.

SHËNIME METODOLOGJIKE

Lidhje te brendshme :

Lidhje të jashtme :

Investimet e Huaja

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org