Seri Kohore

Periudha: Vjetore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA TE FINANCAVE TE QEVERISE » ARKIVA
Përshkrimi: Borxhi i brendshëm sipas instrumenteve
Institucioni: Ministria e Financave
Metodologjia: Të dhënat janë sipas publikimeve "Statistikat fiskale të qeverisë" dhe "Treguesit e borxhit", tabela "Borxhi i brendshëm sipas instrumenteve". Të dhënat janë në milionë lekë, në fund të periudhës dhe rifreskohen sipas rishikimit të institucionit burim.

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
1 Stoku i borxhit gjithsej
    1.1 Bono Thesari
    1.2 Obligacione dyvjeçare
    1.3 Obligacione trevjeçare
    1.4 Obligacione pesëvjeçare
    1.5 Obligacione shtatëvjeçare
    1.6 Obligacione dhjetëvjeçare
    1.7 Rivlerësimi i valutës
    1.8 Obligacione rikapitalizimi BKT
    1.9 Kredi direkte
    1.10 Sistemi bankar
    1.11 Rikapitalizimi i bankave
    1.12 Garanci Treg. Brend.

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org