Seri Kohore

Periudha: 3Mujore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA MONETARE DHE FINANCIARE » STATISTIKA BANKARE
Përshkrimi: Tregues te perqendrimit te veprimtarise bankare
Institucioni: Banka e Shqipërise
Metodologjia:

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
1 Numri i bankave tregtare sipas madhësisë së aktiveve
2 Kriteret e klasifikimit
2.1 Mbi 15 000 001
2.2 Nga 5 000 001 deri 15 000 000
2.3 Deri në 5 000 000
S1
3 Pesha e bankave më të mëdha (në %) ndaj aktiveve dhe depozitave të sistemit bankar
4 Dy bankat më të mëdha
4.1 Pesha e tyre ndaj aktiveve të sistemit
4.2 Pesha e tyre ndaj depozitave të sistemit
S2
5 Tre bankat më të mëdha
5.1 Pesha e tyre ndaj aktiveve të sistemit
5.2 Pesha e tyre ndaj depozitave të sistemit
S3
6 Indeksi H i llogaritur për totalin e aktiveve

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org