Seri Kohore

Periudha: 3Mujore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA MONETARE DHE FINANCIARE » STATISTIKA BANKARE
Përshkrimi: Tregues të shëndetit financiar
Institucioni: Banka e Shqipërise
Metodologjia: Banka e Shqipërisë aktualisht harton të dhëna të agreguara për Treguesit e Shëndetit Financiar (Financial Soundness Indicators - FSI) për bankat pjesëmarrëse në sektorin bankar shqiptar. Metodologjia bazë për hartimin e treguesve të shëndetit financiar është Udhëzuesi për Hartimin e FSI, FMN, botimi i vitit 2006.

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
1 Treguesit me bazë kapitali
    1.1 Kapitali rregullator ndaj aktiveve të ponderuara me rrezik (në %)
       1.1.1 Kapitali rregullator (mln lekë)
       1.1.2 Aktivet e ponderuara me rrezik (mln lekë)
    1.2 Kapitali rregullator i nivelit I ndaj aktiveve të ponderuara me rrezik (në %)
    1.3 Kapitali ndaj totalit të aktiveve (në %)
       1.3.1 Kapitali rregullator i nivelit I ndaj totalit të aktiveve (në %)
       1.3.2 Kapitali rregullator ndaj totalit të aktiveve (në %)
       1.3.3 Kapitali aksioner ndaj totalit të aktiveve (në %)
    1.4 Huatë me probleme neto nga provigjonet ndaj kapitalit (në %)
       1.4.1 Huatë me probleme neto nga provigjonet ndaj kapitalit rregullator të nivelit I (në %)
       1.4.2 Huatë me probleme neto nga provigjonet ndaj kapitalit rregullator (në %)
       1.4.3 Huatë me probleme neto nga provigjonet ndaj kapitalit aksioner (në %)
    1.5 Kthimi nga kapitali (ROE) (bazë vjetore) (në %)
    1.6 Pozicioni i hapur neto në valutë ndaj kapitalit (në %)
       1.6.1 Pozicioni i hapur neto në valutë ndaj kapitalit rregullator të nivelit I (në %)
       1.6.2 Pozicioni i hapur neto në valutë ndaj kapitalit rregullator (në %)
       1.6.3 Pozicioni i hapur neto në valutë ndaj kapitalit aksioner (në %)
2 Tregues me bazë aktivet
    2.1 Aktive likuide ndaj totalit të aktiveve (në %)
    2.2 Aktive likuide ndaj detyrimeve afatshkurtra (në %)
    2.3 Kthimi nga aktivet (ROA) (bazë vjetore) (në %)
    2.4 Huatë me probleme (bruto) ndaj totalit të huave (në %)
3 Tregues të të ardhurave dhe shpenzimeve
    3.1 Marzhi i interesave ndaj të ardhurave bruto
    3.2 Shpenzime jointeresi ndaj të ardhurave bruto
4 Të tjera
    4.1 Numri i bankave

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org 

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu