Seri Kohore

Periudha: 3Mujore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA MONETARE DHE FINANCIARE » STATISTIKA MONETARE » DEPOZITAT
Përshkrimi: Depozitat sipas rrethit dhe sektorit
Institucioni: Banka e Shqipërise
Metodologjia: Gjendja në fund të tremujorit, në milionë lekë.

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
1 Totali i depozitave
    1.1 Tiranë
       1.1.1 Në lekë
          1.1.1.1 Llogari rrjedhëse dhe depozita pa afat
             1.1.1.1.1 Qeveria qendrore
             1.1.1.1.2 Qeveria lokale
             1.1.1.1.3 Banka qendrore
             1.1.1.1.4 Bankat
             1.1.1.1.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.1.1.1.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.1.1.1.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.1.1.1.8 Korporata jofinanciare publike
             1.1.1.1.9 Korporata jofinanciare private
             1.1.1.1.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
          1.1.1.2 Depozita me afat
             1.1.1.2.1 Qeveria qendrore
             1.1.1.2.2 Qeveria lokale
             1.1.1.2.3 Banka qendrore
             1.1.1.2.4 Bankat
             1.1.1.2.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.1.1.2.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.1.1.2.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.1.1.2.8 Korporata jofinanciare publike
             1.1.1.2.9 Korporata jofinanciare private
             1.1.1.2.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
       1.1.2 Në monedhë të huaj
          1.1.2.1 Llogari rrjedhëse dhe depozita pa afat
             1.1.2.1.1 Qeveria qendrore
             1.1.2.1.2 Qeveria lokale
             1.1.2.1.3 Banka qendrore
             1.1.2.1.4 Bankat
             1.1.2.1.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.1.2.1.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.1.2.1.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.1.2.1.8 Korporata jofinanciare publike
             1.1.2.1.9 Korporata jofinanciare private
             1.1.2.1.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
          1.1.2.2 Depozita me afat
             1.1.2.2.1 Qeveria qendrore
             1.1.2.2.2 Qeveria lokale
             1.1.2.2.3 Banka qendrore
             1.1.2.2.4 Bankat
             1.1.2.2.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.1.2.2.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.1.2.2.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.1.2.2.8 Korporata jofinanciare publike
             1.1.2.2.9 Korporata jofinanciare private
             1.1.2.2.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
    1.2 Durrës
       1.2.1 Në lekë
          1.2.1.1 Llogari rrjedhëse dhe depozita pa afat
             1.2.1.1.1 Qeveria qendrore
             1.2.1.1.2 Qeveria lokale
             1.2.1.1.3 Banka qendrore
             1.2.1.1.4 Bankat
             1.2.1.1.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.2.1.1.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.2.1.1.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.2.1.1.8 Korporata jofinanciare publike
             1.2.1.1.9 Korporata jofinanciare private
             1.2.1.1.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
          1.2.1.2 Depozita me afat
             1.2.1.2.1 Qeveria qendrore
             1.2.1.2.2 Qeveria lokale
             1.2.1.2.3 Banka qendrore
             1.2.1.2.4 Bankat
             1.2.1.2.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.2.1.2.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.2.1.2.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.2.1.2.8 Korporata jofinanciare publike
             1.2.1.2.9 Korporata jofinanciare private
             1.2.1.2.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
       1.2.2 Në monedhë të huaj
          1.2.2.1 Llogari rrjedhëse dhe depozita pa afat
             1.2.2.1.1 Qeveria qendrore
             1.2.2.1.2 Qeveria lokale
             1.2.2.1.3 Banka qendrore
             1.2.2.1.4 Bankat
             1.2.2.1.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.2.2.1.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.2.2.1.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.2.2.1.8 Korporata jofinanciare publike
             1.2.2.1.9 Korporata jofinanciare private
             1.2.2.1.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
          1.2.2.2 Depozita me afat
             1.2.2.2.1 Qeveria qendrore
             1.2.2.2.2 Qeveria lokale
             1.2.2.2.3 Banka qendrore
             1.2.2.2.4 Bankat
             1.2.2.2.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.2.2.2.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.2.2.2.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.2.2.2.8 Korporata jofinanciare publike
             1.2.2.2.9 Korporata jofinanciare private
             1.2.2.2.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
    1.3 Elbasan
       1.3.1 Në lekë
          1.3.1.1 Llogari rrjedhëse dhe depozita pa afat
             1.3.1.1.1 Qeveria qendrore
             1.3.1.1.2 Qeveria lokale
             1.3.1.1.3 Banka qendrore
             1.3.1.1.4 Bankat
             1.3.1.1.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.3.1.1.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.3.1.1.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             13.1.1.8 Korporata jofinanciare publike
             1.3.1.1.9 Korporata jofinanciare private
             1.3.1.1.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
          1.3.1.2 Depozita me afat
             1.3.1.2.1 Qeveria qendrore
             1.3.1.2.2 Qeveria lokale
             1.3.1.2.3 Banka qendrore
             1.3.1.2.4 Bankat
             1.3.1.2.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.3.1.2.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.3.1.2.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.3.1.2.8 Korporata jofinanciare publike
             1.3.1.2.9 Korporata jofinanciare private
             1.3.1.2.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
       1.3.2 Në monedhë të huaj
          1.3.2.1 Llogari rrjedhëse dhe depozita pa afat
             1.3.2.1.1 Qeveria qendrore
             1.3.2.1.2 Qeveria lokale
             1.3.2.1.3 Banka qendrore
             1.3.2.1.4 Bankat
             1.3.2.1.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.3.2.1.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.3.2.1.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.3.2.1.8 Korporata jofinanciare publike
             1.3.2.1.9 Korporata jofinanciare private
             1.3.2.1.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
          1.3.2.2 Depozita me afat
             1.3.2.2.1 Qeveria qendrore
             1.3.2.2.2 Qeveria lokale
             1.3.2.2.3 Banka qendrore
             1.3.2.2.4 Bankat
             1.3.2.2.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.3.2.2.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.3.2.2.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.3.2.2.8 Korporata jofinanciare publike
             1.3.2.2.9 Korporata jofinanciare private
             1.3.2.2.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
    1.4 Shkodër
       1.4.1 Në lekë
          1.4.1.1 Llogari rrjedhëse dhe depozita pa afat
             1.4.1.1.1 Qeveria qendrore
             1.4.1.1.2 Qeveria lokale
             1.4.1.1.3 Banka qendrore
             1.4.1.1.4 Bankat
             1.4.1.1.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.4.1.1.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.4.1.1.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.4.1.1.8 Korporata jofinanciare publike
             1.4.1.1.9 Korporata jofinanciare private
             1.4.1.1.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
          1.4.1.2 Depozita me afat
             1.4.1.2.1 Qeveria qendrore
             1.4.1.2.2 Qeveria lokale
             1.4.1.2.3 Banka qendrore
             1.4.1.2.4 Bankat
             1.4.1.2.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.4.1.2.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.4.1.2.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.4.1.2.8 Korporata jofinanciare publike
             1.4.1.2.9 Korporata jofinanciare private
             1.4.1.2.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
       1.4.2 Në monedhë të huaj
          1.4.2.1 Llogari rrjedhëse dhe depozita pa afat
             1.4.2.1.1 Qeveria qendrore
             1.4.2.1.2 Qeveria lokale
             1.4.2.1.3 Banka qendrore
             1.4.2.1.4 Bankat
             1.4.2.1.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.4.2.1.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.4.2.1.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.4.2.1.8 Korporata jofinanciare publike
             1.4.2.1.9 Korporata jofinanciare private
             1.4.2.1.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
          1.4.2.2 Depozita me afat
             1.4.2.2.1 Qeveria qendrore
             1.4.2.2.2 Qeveria lokale
             1.4.2.2.3 Banka qendrore
             1.4.2.2.4 Bankat
             1.4.2.2.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.4.2.2.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.4.2.2.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.4.2.2.8 Korporata jofinanciare publike
             1.4.2.2.9 Korporata jofinanciare private
             1.4.2.2.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
    1.5 Korcë
       1.5.1 Në lekë
          1.5.1.1 Llogari rrjedhëse dhe depozita pa afat
             1.5.1.1.1 Qeveria qendrore
             1.5.1.1.2 Qeveria lokale
             1.5.1.1.3 Banka qendrore
             1.5.1.1.4 Bankat
             1.5.1.1.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.5.1.1.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.5.1.1.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.5.1.1.8 Korporata jofinanciare publike
             1.5.1.1.9 Korporata jofinanciare private
             1.5.1.1.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
          1.5.1.2 Depozita me afat
             1.5.1.2.1 Qeveria qendrore
             1.5.1.2.2 Qeveria lokale
             1.5.1.2.3 Banka qendrore
             1.5.1.2.4 Bankat
             1.5.1.2.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.5.1.2.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.5.1.2.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.5.1.2.8 Korporata jofinanciare publike
             1.5.1.2.9 Korporata jofinanciare private
             1.5.1.2.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
       1.5.2 Në monedhë të huaj
          1.5.2.1 Llogari rrjedhëse dhe depozita pa afat
             1.5.2.1.1 Qeveria qendrore
             1.5.2.1.2 Qeveria lokale
             1.5.2.1.3 Banka qendrore
             1.5.2.1.4 Bankat
             1.5.2.1.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.5.2.1.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.5.2.1.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.5.2.1.8 Korporata jofinanciare publike
             1.5.2.1.9 Korporata jofinanciare private
             1.5.2.1.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
          1.5.2.2 Depozita me afat
             1.5.2.2.1 Qeveria qendrore
             1.5.2.2.2 Qeveria lokale
             1.5.2.2.3 Banka qendrore
             1.5.2.2.4 Bankat
             1.5.2.2.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.5.2.2.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.5.2.2.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.5.2.2.8 Korporata jofinanciare publike
             1.5.2.2.9 Korporata jofinanciare private
             1.5.2.2.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
    1.6 Vlorë
       1.6.1 Në lekë
          1.6.1.1 Llogari rrjedhëse dhe depozita pa afat
             1.6.1.1.1 Qeveria qendrore
             1.6.1.1.2 Qeveria lokale
             1.6.1.1.3 Banka qendrore
             1.6.1.1.4 Bankat
             1.6.1.1.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.6.1.1.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.6.1.1.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.6.1.1.8 Korporata jofinanciare publike
             1.6.1.1.9 Korporata jofinanciare private
             1.6.1.1.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
          1.6.1.2 Depozita me afat
             1.6.1.2.1 Qeveria qendrore
             1.6.1.2.2 Qeveria lokale
             1.6.1.2.3 Banka qendrore
             1.6.1.2.4 Bankat
             1.6.1.2.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.6.1.2.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.6.1.2.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.6.1.2.8 Korporata jofinanciare publike
             1.6.1.2.9 Korporata jofinanciare private
             1.6.1.2.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
       1.6.2 Në monedhë të huaj
          1.6.2.1 Llogari rrjedhëse dhe depozita pa afat
             1.6.2.1.1 Qeveria qendrore
             1.6.2.1.2 Qeveria lokale
             1.6.2.1.3 Banka qendrore
             1.6.2.1.4 Bankat
             1.6.2.1.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.6.2.1.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.6.2.1.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.6.2.1.8 Korporata jofinanciare publike
             1.6.2.1.9 Korporata jofinanciare private
             1.6.2.1.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
          1.6.2.2 Depozita me afat
             1.6.2.2.1 Qeveria qendrore
             1.6.2.2.2 Qeveria lokale
             1.6.2.2.3 Banka qendrore
             1.6.2.2.4 Bankat
             1.6.2.2.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.6.2.2.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.6.2.2.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.6.2.2.8 Korporata jofinanciare publike
             1.6.2.2.9 Korporata jofinanciare private
             1.6.2.2.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
    1.7 Fier
       1.7.1 Në lekë
          1.7.1.1 Llogari rrjedhëse dhe depozita pa afat
             1.7.1.1.1 Qeveria qendrore
             1.7.1.1.2 Qeveria lokale
             1.7.1.1.3 Banka qendrore
             1.7.1.1.4 Bankat
             1.7.1.1.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.7.1.1.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.7.1.1.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.7.1.1.8 Korporata jofinanciare publike
             1.7.1.1.9 Korporata jofinanciare private
             1.7.1.1.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
          1.7.1.2 Depozita me afat
             1.7.1.2.1 Qeveria qendrore
             1.7.1.2.2 Qeveria lokale
             1.7.1.2.3 Banka qendrore
             1.7.1.2.4 Bankat
             1.7.1.2.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.7.1.2.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.7.1.2.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.7.1.2.8 Korporata jofinanciare publike
             1.7.1.2.9 Korporata jofinanciare private
             1.7.1.2.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
       1.7.2 Në monedhë të huaj
          1.7.2.1 Llogari rrjedhëse dhe depozita pa afat
             1.7.2.1.1 Qeveria qendrore
             1.7.2.1.2 Qeveria lokale
             1.7.2.1.3 Banka qendrore
             1.7.2.1.4 Bankat
             1.7.2.1.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.7.2.1.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.7.2.1.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.7.2.1.8 Korporata jofinanciare publike
             1.7.2.1.9 Korporata jofinanciare private
             1.7.2.1.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
          1.7.2.2 Depozita me afat
             1.7.2.2.1 Qeveria qendrore
             1.7.2.2.2 Qeveria lokale
             1.7.2.2.3 Banka qendrore
             1.7.2.2.4 Bankat
             1.7.2.2.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.7.2.2.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.7.2.2.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.7.2.2.8 Korporata jofinanciare publike
             1.7.2.2.9 Korporata jofinanciare private
             1.7.2.2.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
    1.8 Lezhë
       1.8.1 Në lekë
          1.8.1.1 Llogari rrjedhëse dhe depozita pa afat
             1.8.1.1.1 Qeveria qendrore
             1.8.1.1.2 Qeveria lokale
             1.8.1.1.3 Banka qendrore
             1.8.1.1.4 Bankat
             1.8.1.1.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.8.1.1.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.8.1.1.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.8.1.1.8 Korporata jofinanciare publike
             1.8.1.1.9 Korporata jofinanciare private
             1.8.1.1.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
          1.8.1.2 Depozita me afat
             1.8.1.2.1 Qeveria qendrore
             1.8.1.2.2 Qeveria lokale
             1.8.1.2.3 Banka qendrore
             1.8.1.2.4 Bankat
             1.8.1.2.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.8.1.2.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.8.1.2.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.8.1.2.8 Korporata jofinanciare publike
             1.8.1.2.9 Korporata jofinanciare private
             1.8.1.2.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
       1.8.2 Në monedhë të huaj
          1.8.2.1 Llogari rrjedhëse dhe depozita pa afat
             1.8.2.1.1 Qeveria qendrore
             1.8.2.1.2 Qeveria lokale
             1.8.2.1.3 Banka qendrore
             1.8.2.1.4 Bankat
             1.8.2.1.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.8.2.1.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.8.2.1.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.8.2.1.8 Korporata jofinanciare publike
             1.8.2.1.9 Korporata jofinanciare private
             1.8.2.1.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
          1.8.2.2 Depozita me afat
             1.8.2.2.1 Qeveria qendrore
             1.8.2.2.2 Qeveria lokale
             1.8.2.2.3 Banka qendrore
             1.8.2.2.4 Bankat
             1.8.2.2.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.8.2.2.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.8.2.2.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.8.2.2.8 Korporata jofinanciare publike
             1.8.2.2.9 Korporata jofinanciare private
             1.8.2.2.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
    1.9 Të tjera
       1.9.1 Në lekë
          1.9.1.1 Llogari rrjedhëse dhe depozita pa afat
             1.9.1.1.1 Qeveria qendrore
             1.9.1.1.2 Qeveria lokale
             1.9.1.1.3 Banka qendrore
             1.9.1.1.4 Bankat
             1.9.1.1.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.9.1.1.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.9.1.1.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.9.1.1.8 Korporata jofinanciare publike
             1.9.1.1.9 Korporata jofinanciare private
             1.9.1.1.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
          1.9.1.2 Depozita me afat
             1.9.1.2.1 Qeveria qendrore
             1.9.1.2.2 Qeveria lokale
             1.9.1.2.3 Banka qendrore
             1.9.1.2.4 Bankat
             1.9.1.2.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.9.1.2.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.9.1.2.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.9.1.2.8 Korporata jofinanciare publike
             1.9.1.2.9 Korporata jofinanciare private
             1.9.1.2.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
       1.9.2 Në monedhë të huaj
          1.9.2.1 Llogari rrjedhëse dhe depozita pa afat
             1.9.2.1.1 Qeveria qendrore
             1.9.2.1.2 Qeveria lokale
             1.9.2.1.3 Banka qendrore
             1.9.2.1.4 Bankat
             1.9.2.1.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.9.2.1.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.9.2.1.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.9.2.1.8 Korporata jofinanciare publike
             1.9.2.1.9 Korporata jofinanciare private
             1.9.2.1.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
          1.9.2.2 Depozita me afat
             1.9.2.2.1 Qeveria qendrore
             1.9.2.2.2 Qeveria lokale
             1.9.2.2.3 Banka qendrore
             1.9.2.2.4 Bankat
             1.9.2.2.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.9.2.2.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.9.2.2.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.9.2.2.8 Korporata jofinanciare publike
             1.9.2.2.9 Korporata jofinanciare private
             1.9.2.2.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org