Seri Kohore

Periudha: 3Mujore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA MONETARE DHE FINANCIARE » STATISTIKA MONETARE » KREDITË
Përshkrimi: Huatë sipas rrethit, subjektit dhe afatit.
Institucioni: Banka e Shqipërise
Metodologjia: Gjendja në fund të tremujorit në milionë lekë.

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
1. Totali i huave
    1.1 Tiranë
       1.1.1 Hua afatshkurtër (deri në një vit)
          1.1.1.1 Në lekë
             1.1.1.1.1 Qeveria qendrore
             1.1.1.1.2 Qeveria lokale
             1.1.1.1.3 Banka qendrore
             1.1.1.1.4 Bankat
             1.1.1.1.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.1.1.1.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.1.1.1.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.1.1.1.8 Korporata jofinanciare publike
             1.1.1.1.9 Korporata jofinanciare private
             1.1.1.1.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
          1.1.1.2 Në valutë
             1.1.1.2.1 Qeveria qendrore
             1.1.1.2.2 Qeveria lokale
             1.1.1.2.3 Banka qendrore
             1.1.1.2.4 Bankat
             1.1.1.2.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.1.1.2.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.1.1.2.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.1.1.2.8 Korporata jofinanciare publike
             1.1.1.2.9 Korporata jofinanciare private
             1.1.1.2.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
       1.1.2 Hua afatmesme (mbi 1 vit deri në 5 vjet)
          1.1.2.1 Në lekë
             1.1.2.1.1 Qeveria qendrore
             1.1.2.1.2 Qeveria lokale
             1.1.2.1.3 Banka qendrore
             1.1.2.1.4 Bankat
             1.1.2.1.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.1.2.1.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.1.2.1.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.1.2.1.8 Korporata jofinanciare publike
             1.1.2.1.9 Korporata jofinanciare private
             1.1.2.1.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
          1.1.2.2 Në valutë
             1.1.2.2.1 Qeveria qendrore
             1.1.2.2.2 Qeveria lokale
             1.1.2.2.3 Banka qendrore
             1.1.2.2.4 Bankat
             1.1.2.2.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.1.2.2.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.1.2.2.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.1.2.2.8 Korporata jofinanciare publike
             1.1.2.2.9 Korporata jofinanciare private
             1.1.2.2.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
       1.1.3 Hua afatgjatë (mbi 5 vjet)
          1.1.3.1 Në lekë
             1.1.3.1.1 Qeveria qendrore
             1.1.3.1.2 Qeveria lokale
             1.1.3.1.3 Banka qendrore
             1.1.3.1.4 Bankat
             1.1.3.1.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.1.3.1.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.1.3.1.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.1.3.1.8 Korporata jofinanciare publike
             1.1.3.1.9 Korporata jofinanciare private
             1.1.3.1.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
          1.1.3.2 Në valutë
             1.1.3.2.1 Qeveria qendrore
             1.1.3.2.2 Qeveria lokale
             1.1.3.2.3 Banka qendrore
             1.1.3.2.4 Bankat
             1.1.3.2.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.1.3.2.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.1.3.2.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.1.3.2.8 Korporata jofinanciare publike
             1.1.3.2.9 Korporata jofinanciare private
             1.1.3.2.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
    1.2 Durrës
       1.2.1 Hua afatshkurtër (deri në një vit)
          1.2.1.1 Në lekë
             1.2.1.1.1 Qeveria qendrore
             1.2.1.1.2 Qeveria lokale
             1.2.1.1.3 Banka qendrore
             1.2.1.1.4 Bankat
             1.2.1.1.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.2.1.1.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.2.1.1.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.2.1.1.8 Korporata jofinanciare publike
             1.2.1.1.9 Korporata jofinanciare private
             1.2.1.1.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
          1.2.1.2 Në valutë
             1.2.1.2.1 Qeveria qendrore
             1.2.1.2.2 Qeveria lokale
             1.2.1.2.3 Banka qendrore
             1.2.1.2.4 Bankat
             1.2.1.2.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.2.1.2.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.2.1.2.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.2.1.2.8 Korporata jofinanciare publike
             1.2.1.2.9 Korporata jofinanciare private
             1.2.1.2.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
       1.2.2 Hua afatmesme (mbi 1 vit deri në 5 vjet)
          1.2.2.1 Në lekë
             1.2.2.1.1 Qeveria qendrore
             1.2.2.1.2 Qeveria lokale
             1.2.2.1.3 Banka qendrore
             1.2.2.1.4 Bankat
             1.2.2.1.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.2.2.1.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.2.2.1.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.2.2.1.8 Korporata jofinanciare publike
             1.2.2.1.9 Korporata jofinanciare private
             1.2.2.1.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
          1.2.2.2 Në valutë
             1.2.2.2.1 Qeveria qendrore
             1.2.2.2.2 Qeveria lokale
             1.2.2.2.3 Banka qendrore
             1.2.2.2.4 Bankat
             1.2.2.2.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.2.2.2.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.2.2.2.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.2.2.2.8 Korporata jofinanciare publike
             1.2.2.2.9 Korporata jofinanciare private
             1.2.2.2.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
       1.2.3 Hua afatgjatë (mbi 5 vjet)
          1.2.3.1 Në lekë
             1.2.3.1.1 Qeveria qendrore
             1.2.3.1.2 Qeveria lokale
             1.2.3.1.3 Banka qendrore
             1.2.3.1.4 Bankat
             1.2.3.1.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.2.3.1.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.2.3.1.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.2.3.1.8 Korporata jofinanciare publike
             1.2.3.1.9 Korporata jofinanciare private
             1.2.3.1.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
          1.2.3.2 Në valutë
             1.2.3.2.1 Qeveria qendrore
             1.2.3.2.2 Qeveria lokale
             1.2.3.2.3 Banka qendrore
             1.2.3.2.4 Bankat
             1.2.3.2.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.2.3.2.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.2.3.2.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.2.3.2.8 Korporata jofinanciare publike
             1.2.3.2.9 Korporata jofinanciare private
             1.2.3.2.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
    1.3 Elbasan
       1.3.1 Hua afatshkurtër (deri në një vit)
          1.3.1.1 Në lekë
             1.3.1.1.1 Qeveria qendrore
             1.3.1.1.2 Qeveria lokale
             1.3.1.1.3 Banka qendrore
             1.3.1.1.4 Bankat
             1.3.1.1.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.3.1.1.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.3.1.1.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.3.1.1.8 Korporata jofinanciare publike
             1.3.1.1.9 Korporata jofinanciare private
             1.3.1.1.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
          1.3.1.2 Në valutë
             1.3.1.2.1 Qeveria qendrore
             1.3.1.2.2 Qeveria lokale
             1.3.1.2.3 Banka qendrore
             1.3.1.2.4 Bankat
             1.3.1.2.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.3.1.2.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.3.1.2.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.3.1.2.8 Korporata jofinanciare publike
             1.3.1.2.9 Korporata jofinanciare private
             1.3.1.2.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
       1.3.2 Hua afatmesme (mbi 1 vit deri në 5 vjet)
          1.3.2.1 Në lekë
             1.3.2.1.1 Qeveria qendrore
             1.3.2.1.2 Qeveria lokale
             1.3.2.1.3 Banka qendrore
             1.3.2.1.4 Bankat
             1.3.2.1.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.3.2.1.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.3.2.1.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.3.2.1.8 Korporata jofinanciare publike
             1.3.2.1.9 Korporata jofinanciare private
             1.3.2.1.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
          1.3.2.2 Në valutë
             1.3.2.2.1 Qeveria qendrore
             1.3.2.2.2 Qeveria lokale
             1.3.2.2.3 Banka qendrore
             1.3.2.2.4 Bankat
             1.3.2.2.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.3.2.2.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.3.2.2.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.3.2.2.8 Korporata jofinanciare publike
             1.3.2.2.9 Korporata jofinanciare private
             1.3.2.2.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
       1.3.3 Hua afatgjatë (mbi 5 vjet)
          1.3.3.1 Në lekë
             1.3.3.1.1 Qeveria qendrore
             1.3.3.1.2 Qeveria lokale
             1.3.3.1.3 Banka qendrore
             1.3.3.1.4 Bankat
             1.3.3.1.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.3.3.1.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.3.3.1.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.3.3.1.8 Korporata jofinanciare publike
             1.3.3.1.9 Korporata jofinanciare private
             1.3.3.1.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
          1.3.3.2 Në valutë
             1.3.3.2.1 Qeveria qendrore
             1.3.3.2.2 Qeveria lokale
             1.3.3.2.3 Banka qendrore
             1.3.3.2.4 Bankat
             1.3.3.2.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.3.3.2.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.3.3.2.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.3.3.2.8 Korporata jofinanciare publike
             1.3.3.2.9 Korporata jofinanciare private
             1.3.3.2.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
    1.4 Shkodër
       1.4.1 Hua afatshkurtër (deri në një vit)
          1.4.1.1 Në lekë
             1.4.1.1.1 Qeveria qendrore
             1.4.1.1.2 Qeveria lokale
             1.4.1.1.3 Banka qendrore
             1.4.1.1.4 Bankat
             1.4.1.1.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.4.1.1.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.4.1.1.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.4.1.1.8 Korporata jofinanciare publike
             1.4.1.1.9 Korporata jofinanciare private
             1.4.1.1.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
          1.4.1.2 Në valutë
             1.4.1.2.1 Qeveria qendrore
             1.4.1.2.2 Qeveria lokale
             1.4.1.2.3 Banka qendrore
             1.4.1.2.4 Bankat
             1.4.1.2.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.4.1.2.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.4.1.2.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.4.1.2.8 Korporata jofinanciare publike
             1.4.1.2.9 Korporata jofinanciare private
             1.4.1.2.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
       1.4.2 Hua afatmesme (mbi 1 vit deri në 5 vjet)
          1.4.2.1 Në lekë
             1.4.2.1.1 Qeveria qendrore
             1.4.2.1.2 Qeveria lokale
             1.4.2.1.3 Banka qendrore
             1.4.2.1.4 Bankat
             1.4.2.1.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.4.2.1.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.4.2.1.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.4.2.1.8 Korporata jofinanciare publike
             1.4.2.1.9 Korporata jofinanciare private
             1.4.2.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
          1.4.2.2 Në valutë
             1.4.2.2.1 Qeveria qendrore
             1.4.2.2.2 Qeveria lokale
             1.4.2.2.3 Banka qendrore
             1.4.2.2.4 Bankat
             1.4.2.2.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.4.2.2.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.4.2.2.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.4.2.2.8 Korporata jofinanciare publike
             1.4.2.2.9 Korporata jofinanciare private
             1.4.2.2.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
       1.4.3 Hua afatgjatë (mbi 5 vjet)
          1.4.3.1 Në lekë
             1.4.3.1.1 Qeveria qendrore
             1.4.3.1.2 Qeveria lokale
             1.4.3.1.3 Banka qendrore
             1.4.3.1.4 Bankat
             1.4.3.1.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.4.3.1.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.4.3.1.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.4.3.1.8 Korporata jofinanciare publike
             1.4.3.1.9 Korporata jofinanciare private
             1.4.3.1.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
          1.4.3.2 Në valutë
             1.4.3.2.1 Qeveria qendrore
             1.4.3.2.2 Qeveria lokale
             1.4.3.2.3 Banka qendrore
             1.4.3.2.4 Bankat
             1.4.3.2.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.4.3.2.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.4.3.2.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.4.3.2.8 Korporata jofinanciare publike
             1.4.3.2.9 Korporata jofinanciare private
             1.4.3.2.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
    1.5 Korçë
       1.5.1 Hua afatshkurtër (deri në një vit)
          1.5.1.1 Në lekë
             1.5.1.1.1 Qeveria qendrore
             1.5.1.1.2 Qeveria lokale
             1.5.1.1.3 Banka qendrore
             1.5.1.1.4 Bankat
             1.5.1.1.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.5.1.1.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.5.1.1.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.5.1.1.8 Korporata jofinanciare publike
             1.5.1.1.9 Korporata jofinanciare private
             1.5.1.1.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
          1.5.1.2 Në valutë
             1.5.1.2.1 Qeveria qendrore
             1.5.1.2.2 Qeveria lokale
             1.5.1.2.3 Banka qendrore
             1.5.1.2.4 Bankat
             1.5.1.2.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.5.1.2.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.5.1.2.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.5.1.2.8 Korporata jofinanciare publike
             1.5.1.2.9 Korporata jofinanciare private
             1.5.1.2.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
       1.5.2 Hua afatmesme (mbi 1 vit deri në 5 vjet)
          1.5.2.1 Në lekë
             1.5.2.1.1 Qeveria qendrore
             1.5.2.1.2 Qeveria lokale
             1.5.2.1.3 Banka qendrore
             1.5.2.1.4 Bankat
             1.5.2.1.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.5.2.1.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.5.2.1.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.5.2.1.8 Korporata jofinanciare publike
             1.5.2.1.9 Korporata jofinanciare private
             1.5.2.1.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
          1.5.2.2 Në valutë
             1.5.2.2.1 Qeveria qendrore
             1.5.2.2.2 Qeveria lokale
             1.5.2.2.3 Banka qendrore
             1.5.2.2.4 Bankat
             1.5.2.2.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.5.2.2.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.5.2.2.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.5.2.2.8 Korporata jofinanciare publike
             1.5.2.2.9 Korporata jofinanciare private
             1.5.2.2.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
       1.5.3 Hua afatgjatë (mbi 5 vjet)
          1.5.3.1 Në lekë
             1.5.3.1.1 Qeveria qendrore
             1.5.3.1.2 Qeveria lokale
             1.5.3.1.3 Banka qendrore
             1.5.3.1.4 Bankat
             1.5.3.1.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.5.3.1.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.5.3.1.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.5.3.1.8 Korporata jofinanciare publike
             1.5.3.1.9 Korporata jofinanciare private
             1.5.3.1.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
          1.5.3.2 Në valutë
             1.5.3.2.1 Qeveria qendrore
             1.5.3.2.2 Qeveria lokale
             1.5.3.2.3 Banka qendrore
             1.5.3.2.4 Bankat
             1.5.3.2.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.5.3.2.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.5.3.2.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.5.3.2.8 Korporata jofinanciare publike
             1.5.3.2.9 Korporata jofinanciare private
             1.5.3.2.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
    1.6 Vlorë
       1.6.1 Hua afatshkurtër (deri në një vit)
          1.6.1.1 Në lekë
             1.6.1.1.1 Qeveria qendrore
             1.6.1.1.2 Qeveria lokale
             1.6.1.1.3 Banka qendrore
             1.6.1.1.4 Bankat
             1.6.1.1.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.6.1.1.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.6.1.1.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.6.1.1.8 Korporata jofinanciare publike
             1.6.1.1.9 Korporata jofinanciare private
             1.6.1.1.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
          1.6.1.2 Në valutë
             1.6.1.2.1 Qeveria qendrore
             1.6.1.2.2 Qeveria lokale
             1.6.1.2.3 Banka qendrore
             1.6.1.2.4 Bankat
             1.6.1.2.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.6.1.2.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.6.1.2.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.6.1.2.8 Korporata jofinanciare publike
             1.6.1.2.9 Korporata jofinanciare private
             1.6.1.2.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
       1.6.2 Hua afatmesme (mbi 1 vit deri në 5 vjet)
          1.6.2.1 Në lekë
             1.6.2.1.1 Qeveria qendrore
             1.6.2.1.2 Qeveria lokale
             1.6.2.1.3 Banka qendrore
             1.6.2.1.4 Bankat
             1.6.2.1.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.6.2.1.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.6.2.1.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.6.2.1.8 Korporata jofinanciare publike
             1.6.2.1.9 Korporata jofinanciare private
             1.6.2.1.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
          1.6.2.2 Në valutë
             1.6.2.2.1 Qeveria qendrore
             1.6.2.2.2 Qeveria lokale
             1.6.2.2.3 Banka qendrore
             1.6.2.2.4 Bankat
             1.6.2.2.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.6.2.2.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.6.2.2.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.6.2.2.8 Korporata jofinanciare publike
             1.6.2.2.9 Korporata jofinanciare private
             1.6.2.2.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
       1.6.3 Hua afatgjatë (mbi 5 vjet)
          1.6.3.1 Në lekë
             1.6.3.1.1 Qeveria qendrore
             1.6.3.1.2 Qeveria lokale
             1.6.3.1.3 Banka qendrore
             1.6.3.1.4 Bankat
             1.6.3.1.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.6.3.1.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.6.3.1.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.6.3.1.8 Korporata jofinanciare publike
             1.6.3.1.9 Korporata jofinanciare private
             1.6.3.1.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
          1.6.3.2 Në valutë
             1.6.3.2.1 Qeveria qendrore
             1.6.3.2.2 Qeveria lokale
             1.6.3.2.3 Banka qendrore
             1.6.3.2.4 Bankat
             1.6.3.2.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.6.3.2.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.6.3.2.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.6.3.2.8 Korporata jofinanciare publike
             1.6.3.2.9 Korporata jofinanciare private
             1.6.3.2.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
    1.7 Fier
       1.7.1 Hua afatshkurtër (deri në një vit)
          1.7.1.1 Në lekë
             1.7.1.1.1 Qeveria qendrore
             1.7.1.1.2 Qeveria lokale
             1.7.1.1.3 Banka qendrore
             1.7.1.1.4 Bankat
             1.7.1.1.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.7.1.1.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.7.1.1.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.7.1.1.8 Korporata jofinanciare publike
             1.7.1.1.9 Korporata jofinanciare private
             1.7.1.1.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
          1.7.1.2 Në valutë
             1.7.1.2.1 Qeveria qendrore
             1.7.1.2.2 Qeveria lokale
             1.7.1.2.3 Banka qendrore
             1.7.1.2.4 Bankat
             1.7.1.2.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.7.1.2.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.7.1.2.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.7.1.2.8 Korporata jofinanciare publike
             1.7.1.2.9 Korporata jofinanciare private
             1.7.1.2.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
       1.7.2 Hua afatmesme (mbi 1 vit deri në 5 vjet)
          1.7.2.1 Në lekë
             1.7.2.1.1 Qeveria qendrore
             1.7.2.1.2 Qeveria lokale
             1.7.2.1.3 Banka qendrore
             1.7.2.1.4 Bankat
             1.7.2.1.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.7.2.1.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.7.2.1.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.7.2.1.8 Korporata jofinanciare publike
             1.7.2.1.9 Korporata jofinanciare private
             1.7.2.1.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
          1.7.2.2 Në valutë
             1.7.2.2.1 Qeveria qendrore
             1.7.2.2.2 Qeveria lokale
             1.7.2.2.3 Banka qendrore
             1.7.2.2.4 Bankat
             1.7.2.2.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.7.2.2.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.7.2.2.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.7.2.2.8 Korporata jofinanciare publike
             1.7.2.2.9 Korporata jofinanciare private
             1.7.2.2.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
       1.7.3 Hua afatgjatë (mbi 5 vjet)
          1.7.3.1 Në lekë
             1.7.3.1.1 Qeveria qendrore
             1.7.3.1.2 Qeveria lokale
             1.7.3.1.3 Banka qendrore
             1.7.3.1.4 Bankat
             1.7.3.1.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.7.3.1.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.7.3.1.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.7.3.1.8 Korporata jofinanciare publike
             1.7.3.1.9 Korporata jofinanciare private
             1.7.3.1.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
          1.7.3.2 Në valutë
             1.7.3.2.1 Qeveria qendrore
             1.7.3.2.2 Qeveria lokale
             1.7.3.2.3 Banka qendrore
             1.7.3.2.4 Bankat
             1.7.3.2.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.7.3.2.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.7.3.2.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.7.3.2.8 Korporata jofinanciare publike
             1.7.3.2.9 Korporata jofinanciare private
             1.7.3.2.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
    1.8 Lezhë
       1.8.1 Hua afatshkurtër (deri në një vit)
          1.8.1.1 Në lekë
             1.8.1.1.1 Qeveria qendrore
             1.8.1.1.2 Qeveria lokale
             1.8.1.1.3 Banka qendrore
             1.8.1.1.4 Bankat
             1.8.1.1.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.8.1.1.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.8.1.1.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.8.1.1.8 Korporata jofinanciare publike
             1.8.1.1.9 Korporata jofinanciare private
             1.8.1.1.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
          1.8.1.2 Në valutë
             1.8.1.2.1 Qeveria qendrore
             1.8.1.2.2 Qeveria lokale
             1.8.1.2.3 Banka qendrore
             1.8.1.2.4 Bankat
             1.8.1.2.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.8.1.2.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.8.1.2.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.8.1.2.8 Korporata jofinanciare publike
             1.8.1.2.9 Korporata jofinanciare private
             1.8.1.2.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
       1.8.2 Hua afatmesme (mbi 1 vit deri në 5 vjet)
          1.8.2.1 Në lekë
             1.8.2.1.1 Qeveria qendrore
             1.8.2.1.2 Qeveria lokale
             1.8.2.1.3 Banka qendrore
             1.8.2.1.4 Bankat
             1.8.2.1.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.8.2.1.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.8.2.1.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.8.2.1.8 Korporata jofinanciare publike
             1.8.2.1.9 Korporata jofinanciare private
             1.8.2.1.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
          1.8.2.2 Në valutë
             1.8.2.2.1 Qeveria qendrore
             1.8.2.2.2 Qeveria lokale
             1.8.2.2.3 Banka qendrore
             1.8.2.2.4 Bankat
             1.8.2.2.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.8.2.2.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.8.2.2.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.8.2.2.8 Korporata jofinanciare publike
             1.8.2.2.9 Korporata jofinanciare private
             1.8.2.2.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
       1.8.3 Hua afatgjatë (mbi 5 vjet)
          1.8.3.1 Në lekë
             1.8.3.1.1 Qeveria qendrore
             1.8.3.1.2 Qeveria lokale
             1.8.3.1.3 Banka qendrore
             1.8.3.1.4 Bankat
             1.8.3.1.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.8.3.1.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.8.3.1.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.8.3.1.8 Korporata jofinanciare publike
             1.8.3.1.9 Korporata jofinanciare private
             1.8.3.1.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
          1.8.3.2 Në valutë
             1.8.3.2.1 Qeveria qendrore
             1.8.3.2.2 Qeveria lokale
             1.8.3.2.3 Banka qendrore
             1.8.3.2.4 Bankat
             1.8.3.2.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.8.3.2.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.8.3.2.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.8.3.2.8 Korporata jofinanciare publike
             1.8.3.2.9 Korporata jofinanciare private
             1.8.3.2.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
    1.9 Të tjera
       1.9.1 Hua afatshkurtër (deri në një vit)
          1.9.1.1 Në lekë
             1.9.1.1.1 Qeveria qendrore
             1.9.1.1.2 Qeveria lokale
             1.9.1.1.3 Banka qendrore
             1.9.1.1.4 Bankat
             1.9.1.1.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.9.1.1.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.9.1.1.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.9.1.1.8 Korporata jofinanciare publike
             1.9.1.1.9 Korporata jofinanciare private
             1.9.1.1.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
          1.9.1.2 Në valutë
             1.9.1.2.1 Qeveria qendrore
             1.9.1.2.2 Qeveria lokale
             1.9.1.2.3 Banka qendrore
             1.9.1.2.4 Bankat
             1.9.1.2.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.9.1.2.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.9.1.2.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.9.1.2.8 Korporata jofinanciare publike
             1.9.1.2.9 Korporata jofinanciare private
             1.9.1.2.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
       1.9.2 Hua afatmesme (mbi 1 vit deri në 5 vjet)
          1.9.2.1 Në lekë
             1.9.2.1.1 Qeveria qendrore
             1.9.2.1.2 Qeveria lokale
             1.9.2.1.3 Banka qendrore
             1.9.2.1.4 Bankat
             1.9.2.1.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.9.2.1.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.9.2.1.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.9.2.1.8 Korporata jofinanciare publike
             1.9.2.1.9 Korporata jofinanciare private
             1.9.2.1.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
          1.9.2.2 Në valutë
             1.9.2.2.1 Qeveria qendrore
             1.9.2.2.2 Qeveria lokale
             1.9.2.2.3 Banka qendrore
             1.9.2.2.4 Bankat
             1.9.2.2.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.9.2.2.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.9.2.2.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.9.2.2.8 Korporata jofinanciare publike
             1.9.2.2.9 Korporata jofinanciare private
             1.9.2.2.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
       1.9.3 Hua afatgjatë (mbi 5 vjet)
          1.9.3.1 Në lekë
             1.9.3.1.1 Qeveria qendrore
             1.9.3.1.2 Qeveria lokale
             1.9.3.1.3 Banka qendrore
             1.9.3.1.4 Bankat
             1.9.3.1.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.9.3.1.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.9.3.1.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.9.3.1.8 Korporata jofinanciare publike
             1.9.3.1.9 Korporata jofinanciare private
             1.9.3.1.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve
          1.9.3.2 Në valutë
             1.9.3.2.1 Qeveria qendrore
             1.9.3.2.2 Qeveria lokale
             1.9.3.2.3 Banka qendrore
             1.9.3.2.4 Bankat
             1.9.3.2.5 Shoqëritë e Kursim Kreditit
             1.9.3.2.6 Korporata të tjera financiare (përveç shoqërive të sigurimit dhe fondeve të pensionit)
             1.9.3.2.7 Shoqëritë e sigurimit dhe fondet e pensionit
             1.9.3.2.8 Korporata jofinanciare publike
             1.9.3.2.9 Korporata jofinanciare private
             1.9.3.2.10 Individët +institucionet jo me qëllim fitimi që u shërbejnë individëve

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org