Seri Kohore

Periudha: 3Mujore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA MONETARE DHE FINANCIARE » STATISTIKA MONETARE » TË DHËNA TË KORPORATAVE TË TJERA FINANCIARE
Përshkrimi: Bilanci sektorial i korporatave të tjera financiare
Institucioni: Banka e Shqipërise
Metodologjia: Bilanci sektorial i korporatave të tjera financiare përmban të dhënat për insitucionet financiare jobanka, kompanitë e sigurimit, fondet e pensionit, fondet e investimit dhe ndihmësit e tjerë financiarë. Treguesit janë paraqitur në përputhje me "Metodikën e statistikave monetare dhe financiare", Banka e Shqipërisë, Korrik 2003. Të dhënat jane tremujore dhe paraqiten në milionë lekë.

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
1 Mjetet
1.1 Mjetet financiare
1.1.1 Arka ne leke
1.1.2 Arka ne valute
1.1.3 Depozita të transferueshme
1.1.3.1 Në lekë
1.1.3.1.1 Jorezidentët
1.1.3.1.2 Korporatat depozituese
1.1.3.2 Në valutë të huaj
1.1.3.2.1 Jorezidentët
1.1.3.2.2 Korporatat depozituese
1.1.4 Depozita të tjera
1.1.4.1 Në lekë
1.1.4.1.1 Korporatat depozituese
1.1.4.2 Në valutë të huaj
1.1.4.2.1 Jorezidentët
1.1.4.2.2 Korporatat depozituese
1.1.5 Letra me vlerë të ndryshme nga aksionet
1.1.5.1 Jorezidentët
1.1.5.2 Qeveria qendrore
1.1.5.3 Korporatave Jofinanciare
1.1.6 Huatë ( Kredite)
1.1.6.1 Në lekë
1.1.6.1.1 Korporatat depozituese
1.1.6.1.2 Korporatat e tjera financiare
1.1.6.1.3 Korporata jofinanciare
1.1.6.1.4 Sektorë të tjerë rezidentë
1.1.6.2 Në valutë të huaj
1.1.6.2.1 Korporatat depozituese
1.1.6.2.2 Korporatat e tjera financiare
1.1.6.2.3 Korporata jofinanciare
1.1.6.2.4 Sektorë të tjerë rezidentë
1.1.7 Aksione dhe kapital tjetër
1.1.8 Rezerva teknike te sigurimit
1.1.8.1 Në lekë
1.1.8.2 Në valutë të huaj
1.1.9 Llogari te Arkëtueshme
1.2 Mjete jofinanciare
2 DETYRIMET
2.1 Depozita të papërfshira në paranë e gjerë
2.1.1 Në lekë
2.1.1.1 Jorezidentët
2.1.1.2 Korporatat depozituese
2.1.1.3 Korporatat e tjera financiare
2.1.1.4 Korporata jofinanciare
2.1.1.5 Sektorë të tjerë rezidentë
2.1.2 Në valutë të huaj
2.1.2.1 Jorezidentët
2.1.2.2 Korporatat depozituese
2.1.2.3 Korporatat e tjera financiare
2.1.2.4 Korporata jofinanciare
2.1.2.5 Sektorë të tjerë rezidentë
2.2 Letra me vlerë të ndryshme nga aksionet
2.2.1 Jorezidentët
2.2.2 Sektorë të tjerë rezidentë
2.3 Huatë (Kredite)
2.3.1 Në lekë
2.3.1.1 Jorezidentët
2.3.1.2 Qeveria qendrore
2.3.1.3 Korporatat depozituese
2.3.1.4 Korporatat e tjera financiare
2.3.1.5 Korporata jofinanciare
2.3.1.6 Sektorë të tjerë rezidentë
2.3.2 Ne valutë të huaj
2.3.2.1 Jorezidentët
2.3.2.2 Qeveria qendrore
2.3.2.3 Korporatat depozituese
2.3.2.4 Korporatat e tjera financiare
2.3.2.5 Korporata jofinanciare
2.3.2.6 Sektorë të tjerë rezidentë
2.4 Rezerva teknike te sigurimit
2.4.1 Në lekë
2.4.2 Ne valutë të huaj
2.5 Llogari të pagueshme
2.6 Aksione dhe instrumente të tjera kapitali

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org