Agregatët Monetarë

Periudha: Mujore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA MONETARE DHE FINANCIARE » STATISTIKA MONETARE » AGREGATET MONETARE
Përshkrimi: Agregatët monetarë
Institucioni: Banka e Shqipërise
Metodologjia: Në Shqipëri agregatët monetarë janë: M1 paraja e ngushtë (paraja jashtë korporatave depozituese plus llogaritë rrjedhëse dhe depozitat pa afat në lekë të rezidentëve jobanka, përjashtuar qeverinë qëndrore), M2 (M1 plus depozitat me afat në lekë të rezidentëve jobanka, përjashtuar qeverinë qëndrore) dhe M3 paraja e gjerë (M2 plus depozitat në valutë të rezidentëve jobanka, përjashtuar qeverinë qëndrore). Të dhënat paraqiten në milionë lekë.

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
1 Baza monetare
2 Paraja jashtë korporatave depozituese
3 Agregati M1
4 Agregati M2
5 Agregati M3

Statistikat Monetare, Financiare dhe Bankare

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: [email protected]