Bilanci sektorial i Bankave

Periudha: Mujore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA MONETARE DHE FINANCIARE » STATISTIKA MONETARE » TË DHËNA TË KORPORATAVE DEPOZITUESE
Përshkrimi: Bilanci sektorial i bankave paradepozituese
Institucioni: Banka e Shqipërise
Metodologjia: Bilanci sektorial i bankave paradepozituese përmban të dhënat për bankat e nivelit të dytë. Treguesit janë paraqitur sipas kuadrit të bilancit sektorial të bankave paradepozituese të përshkruar në "Metodikën e statistikave monetare dhe financiare", Banka e Shqipërisë, Korrik 2003. Të dhënat paraqiten në milionë lekë. Përditësuar të dhënat e zërit 1.1.5: “Letra me vlerë të ndryshme nga aksionet” për muajin shtator 2016.

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
1 MJETET
    1.1 MJETET FINANCIARE
       1.1.1 Monedha dhe kartmonedha në lekë
       1.1.2 Monedha dhe kartmonedha në valutë të huaj
       1.1.3 Depozita të transferueshme
          1.1.3.1 Në lekë
             1.1.3.1.1 Jorezidentët
             1.1.3.1.2 Banka e Shqipërisë
             1.1.3.1.3 Bankat Para Depozituese
          1.1.3.2 Në valutë të huaj
             1.1.3.2.1 Jorezidentët
             1.1.3.2.2 Banka e Shqipërisë
             1.1.3.2.3 Bankat Para Depozituese
       1.1.4 Depozita të tjera
          1.1.4.1 Në lekë
             1.1.4.1.1 Jorezidentët
             1.1.4.1.2 Banka e Shqipërisë
             1.1.4.1.3 Bankat Para Depozituese
          1.1.4.2 Në valutë të huaj
             1.1.4.2.1 Jorezidentët
             1.1.4.2.2 Banka e Shqipërisë
             1.1.4.2.3 Bankat Para Depozituese
       1.1.5 Letra me vlerë të ndryshme nga aksionet
          1.1.5.1 Jorezidentët
          1.1.5.2 Qeveria qendrore
             1.1.5.2.1 Në lekë
             1.1.5.2.2 Në valutë
          1.1.5.3 Korporata të tjera jofinanciare
             1.1.5.3.1 Në lekë
             1.1.5.3.2 Në valutë
       1.1.6 Huatë (kreditë)
          1.1.6.1 Jorezidentët
          1.1.6.2 Banka e Shqipërisë
             1.1.6.2.1 Hua Bankës Qendrore
             1.1.6.2.2 Letra me vlerë të shitura sipas një marrëveshjeje riblerjeje
          1.1.6.3 Bankat Para Depozituese
          1.1.6.4 Korporata të tjera financiare
          1.1.6.5 Qeveria qendrore
          1.1.6.6 Qeveria lokale dhe administrata publike
          1.1.6.7 Korporata jofinanciare publike
          1.1.6.8 Korporata të tjera jofinanciare
          1.1.6.9 Sektorë të tjerë rezidentë
       1.1.7 Aksionet dhe Kapital tjetër
          1.1.7.1 Jorezidentë
          1.1.7.2 Rezidentë
       1.1.8 Derivativë financiarë
          1.1.8.1 Jorezidentë
          1.1.8.2 Rezidentë
       1.1.9 Llogari të Arkëtueshme
    1.2 Mjete jofinanciare
2 DETYRIMET
    2.1 Depozita të përfshira në paranë e gjerë
       2.1.1 Depozita të Transferueshme
          2.1.1.1 Në lekë
             2.1.1.1.1 Korporata të tjera financiare
             2.1.1.1.2 Qeveria lokale dhe administrata publike
             2.1.1.1.3 Korporata jofinanciare publike
             2.1.1.1.4 Korporata të tjera jofinanciare
             2.1.1.1.5 Sektorë të tjerë rezidentë
          2.1.1.2 Në valutë
             2.1.1.2.1 Korporata të tjera financiare
             2.1.1.2.2 Qeveria lokale dhe administrata publike
             2.1.1.2.3 Korporata jofinanciare publike
             2.1.1.2.4 Korporata të tjera jofinanciare
             2.1.1.2.5 Sektorë të tjerë rezidentë
       2.1.2 Depozita të tjera
          2.1.2.1 Në lekë
             2.1.2.1.1 Depozita me likuiditet të lartë
             2.1.2.1.2 Të tjera (me afat)
          2.1.2.2 Në valutë të huaj
             2.1.2.2.1 Depozita me likuiditet të lartë
             2.1.2.2.2 Të tjera (Me afat)
    2.2 Depozita të papërfshira në paranë e gjerë
       2.2.1 Depozita të transferueshme
          2.2.1.1 Në lekë
             2.2.1.1.1 Jorezidentët
             2.2.1.1.2 Banka e Shqipërisë
             2.2.1.1.3 Bankat Para Depozituese
             2.2.1.1.4 Qeveria qëndrore
          2.2.1.2 Në valutë të huaj
             2.2.1.2.1 Jorezidentët
             2.2.1.2.2 Banka e Shqipërisë
             2.2.1.2.3 Bankat Para Depozituese
             2.2.1.2.4 Qeveria qendrore
       2.2.2 Depozita të tjera
          2.2.2.1 Në lekë
             2.2.2.1.1 Jorezidentët
             2.2.2.1.2 Banka e Shqipërisë
             2.2.2.1.3 Bankat Para Depozituese
             2.2.2.1.4 Korporata të tjera financiare
             2.2.2.1.5 Qeveria qendrore
             2.2.2.1.6 Qeveria lokale dhe administrata publike
             2.2.2.1.7 Korporata jofinanciare publike
             2.2.2.1.8 Korporata të tjera jofinanciare
             2.2.2.1.9 Sektorë të tjerë rezidentë
          2.2.2.2 Në valutë të huaj
             2.2.2.2.1 Jorezidentët
             2.2.2.2.2 Banka e Shqipërisë
             2.2.2.2.3 Bankat Para Depozituese
             2.2.2.2.4 Korporata të tjera financiare
             2.2.2.2.5 Qeveria qendrore
             2.2.2.2.6 Qeveria lokale dhe administrata publike
             2.2.2.2.7 Korporata jofinanciare publike
             2.2.2.2.8 Korporata të tjera jofinanciare
             2.2.2.2.9 Sektorë të tjerë rezidentë
    2.3 Letrat me vlerë të ndryshme nga aksionet
       2.3.1 Në lekë
          2.3.1.1 Jorezidentët
          2.3.1.2 Korporata të tjera jofinanciare
          2.3.1.3 Korporata jofinanciare publike
          2.3.1.4 Korporata të tjera financiare
          2.3.1.5 Sektorë të tjerë rezidentë
       2.3.2 Në valutë të huaj
          2.3.2.1 Jorezidentët
          2.3.2.2 Korporata të tjera jofinanciare
          2.3.2.3 Korporata jofinanciare publike
          2.3.2.4 Korporata të tjera financiare
          2.3.2.5 Sektorë të tjerë rezidentë
    2.4 Huatë
       2.4.1 Jorezidentët
       2.4.2 Banka e Shqipërisë
          2.4.2.1 Hua nga Banka Qendrore
          2.4.2.2 Letra me vlerë të shitura sipas një marrëveshjeje riblerjeje
       2.4.3 Bankat Para Depozituese
       2.4.4 Korporata të tjera financiare
       2.4.5 Qeveria qendrore
       2.4.6 Qeveria lokale dhe administrata publike
       2.4.7 Korporata jofinanciare publike
       2.4.8 Korporata të tjera jofinanciare
       2.4.9 Sektorë të tjerë rezidentë
    2.5 Derivativë financiarë
       2.5.1 Jorezidentët
       2.5.2 Rezidentët
    2.6 Llogari të pagueshme
    2.7 Aksione dhe instrumente të tjerë të kapitalit
       2.7.1 Nga të cilat: rezerva rivlerësimi

Statistikat Monetare, Financiare dhe Bankare

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org