Bilanci sektorial i Bankës Qendrore

Periudha: Mujore
Pozicioni: Agregate » STATISTIKA MONETARE DHE FINANCIARE » STATISTIKA MONETARE » TË DHËNA TË KORPORATAVE DEPOZITUESE
Përshkrimi: Bilanci sektorial i bankës qendrore
Institucioni: Banka e Shqipërise
Metodologjia: Bilanci sektorial i bankës qendrore kompilohet në bazë të rregjistrimeve kontabël të Bankës së Shqipërisë. Treguesit janë paraqitur sipas kuadrit të bilancit sektorial të bankës qëndrore të përshkruar në "Metodikën e statistikave monetare dhe financiare", Banka e Shqipërisë, Korrik 2003.Të dhënat paraqiten në milionë lekë. Në Shkurt 2018 insitucioni ASD është riklasifikuar në sektorin e Qeverisë Qendrore.

Intervali Mënyra e shfaqjes së vlerave Formati
Nga:  Deri:  Grafik
Bar Linear
Tabelë
Fushat në Periudha Periudhat sipas Fushave
 0 shifra pas pikës dhjetore
 1 shifra pas pikës dhjetore
 2 shifra pas pikës dhjetore
 3 shifra pas pikës dhjetore

 Kodi Përshkrimi i treguesit
1 Aktivet
    1.1 Mjetet financiare
       1.1.1 Ari monetar dhe mbajtjet e SDR
       1.1.2 Monedha metalike dhe kartmonedha në valutë
       1.1.3 Depozita të transferueshme
          1.1.3.1 Jorezidentët
       1.1.4 Depozita të tjera
          1.1.4.1 Në lekë
             1.1.4.1.1 Jorezidentët
             1.1.4.1.2 Korporatat e tjera depozituese
          1.1.4.2 Në valutë të huaj
             1.1.4.2.1 Jorezidentët
             1.1.4.2.2 Korporatat e tjera depozituese
       1.1.5 Letrat me vlerë
          1.1.5.1 Jorezidentët
          1.1.5.2 Qeveria qendrore
       1.1.6 Huatë
          1.1.6.1 Qeveria qendrore
          1.1.6.2 Korporatat e tjera depozituese
             1.1.6.2.1 Kredia për mbështetje me likuiditet
             1.1.6.2.2 Marrëveshjet e anasjellta te riblerjes
             1.1.6.2.3 Kredia njëditore
             1.1.6.2.4 Hua dhëne bankave si ndërmjetës financiarë
          1.1.6.3 Sektorë të tjerë rezidentë
          1.1.6.4 Korporata të tjera financiare
          1.1.6.5 Korporata jofinanciare publike
          1.1.6.6 Korporata të tjera jofinanciare
       1.1.7 Derivativë financiarë
          1.1.7.1 Jorezidentët
          1.1.7.2 Rezidentët
       1.1.8 Llogari të arkëtueshme
          1.1.8.1 Jorezidentët
          1.1.8.2 Qeveria qendrore
          1.1.8.3 Korporatat e tjera depozituese
          1.1.8.4 Sektorë të tjerë rezidentë
          1.1.8.5 Korporata të tjera financiare
          1.1.8.6 Korporata jofinanciare publike
          1.1.8.7 Korporata të tjera jofinanciare
          1.1.8.8 Të tjera
    1.2 Mjete jofinanciare
2 Pasivet
    2.1 Paraja në qarkullim
    2.2 Depozita të përfshira në Paranë e gjerë
       2.2.1 Depozita të transferueshme në lekë
          2.2.1.1 Sektorë të tjerë rezidentë
          2.2.1.2 Korporata të tjera financiare
       2.2.2 Depozita me afat në lekë
          2.2.2.1 Korporata të tjera financiare
       2.2.3 Depozita me afat në valutë
          2.2.3.1 Korporata të tjera financiare
    2.3 Depozita të papërfshira në Paranë e gjerë
       2.3.1 Depozita të transferueshme
          2.3.1.1 Në lekë
             2.3.1.1.1 Jorezidentët
             2.3.1.1.2 Qeveria qendrore
             2.3.1.1.3 Korporatat e tjera depozituese
          2.3.1.2 Në valutë të huaj
             2.3.1.2.1 Jorezidentët
             2.3.1.2.2 Qeveria qendrore
             2.3.1.2.3 Korporatat e tjera depozituese
       2.3.2 Depozita të tjera
          2.3.2.1 Në lekë
             2.3.2.1.1 Qeveria qendrore
             2.3.2.1.2 Korporatat e tjera depozituese
             2.3.2.1.3 Korporata të tjera financiare
             2.3.2.1.4 Korporata jofinanciare publike
             2.3.2.1.5 Korporata të tjera jofinanciare
             2.3.2.1.6 Sektorë të tjerë rezidentë
          2.3.2.2 Në valutë të huaj
             2.3.2.2.1 Qeveria qendrore
             2.3.2.2.2 Korporatat e tjera depozituese
             2.3.2.2.3 Korporata të tjera financiare
             2.3.2.2.4 Korporata jofinanciare publike
             2.3.2.2.5 Korporata të tjera jofinanciare
             2.3.2.2.6 Sektorë të tjerë rezidentë
    2.4 Huatë
       2.4.1 Jorezidentët
       2.4.2 Korporatat e tjera depozituese
          2.4.2.1 Marrëveshjet e riblerjes
       2.4.3 Qeveria qendrore
    2.5 Llogari të pagueshme
       2.5.1 Jorezidentët
       2.5.2 Qeveria qendrore
       2.5.3 Korporatat e tjera depozituese
       2.5.4 Sektorë të tjerë rezidentë
       2.5.5 Korporata të tjera financiare
       2.5.6 Korporata jofinanciare publike
       2.5.7 Korporata të tjera jofinanciare
       2.5.8 Të tjera
    2.6 Alokim i SDR-ve
    2.7 Aksione dhe instrumente të tjerë të kapitalit
       2.7.1 Nga të cilat: rezerva rivlerësimi

Statistikat Monetare, Financiare dhe Bankare

Kontakto

    Departamenti i Statistikave Financiare;
    Banka e Shqipërisë,
    Sheshi Skënderbej Nr. 1,
    Tiranë, Shqipëri

    E-mail: statistics@bankofalbania.org