Struktura e sektorit financiar

Sistemi Financiar në Shqipëri: pesha e aktiveve ndaj PBB-së (%)

Autoriteti Licencues dhe Mbikëqyrës

Sistemi financiar

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Banka e Shqipërisë

Sektori bankar

88.1

92.1

94.8

97.6

97.3

100.5

99.4

96.8

Institucione jobanka

2.7

2.7

2.7

3.0

2.9

3.0

3.1

3.3

SHKK dhe Unionet e tyre

0.8

0.8

0.7

0.8

0.8

0.6

0.6

0.6

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare

Shoqëri sigurimi

1.5

1.6

1.7

1.9

2.1

2.1

2.1

2.2

Fondet e pensionit

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

0.1

0.1

Fonde Investimi

1.2

3.9

4.8

5.0

4.7

5.0

4.5

Ndërmjetësimi financiar

93.1

98.6

103.8

108.2

108.0

111.0

110.3

107.6