Struktura e sektorit financiar

Sistemi Financiar në Shqipëri: pesha e aktiveve ndaj PBB-së (%)

Autoriteti Licensues dhe Mbikëqyrës  Sistemi financiar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 6mI-2017
Banka e Shqipërisë Sektori Bankar 84.7 98.6 90.5 91.7 91.3 94.9 92.0
Institucione jobanka 2.5 2.7 2.5 2.7 2.7 2.9 2.8
SHKK dhe Unionet e tyre 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5
Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare
 
Shoqëri sigurimi 1.5 1.6 1.6 1.7 1.9 2.1 1.9
Fondet e pensionit 0.01 0.02 0.03 0.04 0.1 0.1 0.1
Fonde investimi   1.21 3.7 4.5 4.7 4.4 4.7
Ndërmjetësimi financiar 89.41 95.93 99.13 101.44 101.3 105.1 101.9