Seri Kohore

Kërkim

 Tabela  Treguesi

Agregate

Pozicioni:Agregate » STATISTIKA TE FINANCAVE TE QEVERISE
 • STATISTIKA TE FINANCAVE TE QEVERISE
 • - Borxhi i brendshëm sipas instrumenteve [Ministria e Financave] (Vjetore)
 • - Borxhi i jashtëm afatgjatë i Shqipërisë [Ministria e Financave] (Vjetore)
 • - Shpenzimet sipas klasifikimit funksional (COFOG 10 grupe) [Ministria e Financave dhe Ekonomisë (MF&E)] (Mujore)
 • - Shpenzimet sipas klasifikimit funksional (COFOG 14 grupe) [Ministria e Financave] (Mujore)
 • - Të ardhurat sipas klasifikimit ekonomik [Ministria e Financave] (Mujore)
  • - I - Totali i të ardhurave
  • -      A - Buxheti qendror
  • -           A.1 - Ndihma
  • -           A.2 - Të ardhura nga Sigurimet Shoqërore
  • -           A.3 - Të ardhura tatimore
  • -                A.3.1 - Tatim fitimi, të ardhurash
  • -                     A.3.1.1 - Tatim fitimi
  • -                     A.3.1.2 - Tatim mbi biznesin e vogël
  • -                A.3.2 - Tatim mbi të ardhurat personale
  • -                A.3.3 - Tatim mbi pasurinë
  • -                A.3.4 - Tatim mbi mallrat dhe shërbimet e brendshme
  • -                     A.3.4.1 - TVSH
  • -                     A.3.4.2 - Akciza
  • -                     A.3.4.3 - Taksa e rregjistrimit të automjeteve
  • -                     A.3.4.4 - Taksë solidariteti
  • -                     A.3.4.5 - Taksa nacionale
  • -                     A.3.4.6 - Taksa lokale
  • -                A.3.5 - Tatime mbi tregtinë dhe transportin ndërkombëtar
  • -                     A.3.5.1 - Taksa doganore
  • -                     A.3.5.2 - Taksa nacionale
  • -                A.3.6 - Të tjera
  • -                     A.3.6.1 - Taksa nacionale
  • -                     A.3.6.2 - Taksa lokale
  • -           A.4 - Të ardhura jotatimore
  • -                A.4.1 - Të ardhurat nga ndërmarrjet dhe pronësia
  • -                     A.4.1.1 - Transferim fitimi nga Banka e Shqipërisë
  • -                     A.4.1.2 - Veprimt. Ekonomike e sektorit buxhetor
  • -                     A.4.1.3 - Dividentët
  • -                     A.4.1.4 - Interesa
  • -                     A.4.1.5 - Të tjera
  • -                A.4.2 - Shërbime administrative dhe të ardhura joindustriale
  • -                     A.4.2.1 - Nacionale
  • -                     A.4.2.2 - Lokale
  • -                     A.4.2.3 - Joindustriale dhe incidentale (sekondare)
  • -                A.4.3 - Gjoba dhe sekuestrime
  • -                A.4.4 - Të ardhura kapitale
  • -      B - Sigurimet shoqërore
  • -           B.1 - Kontributi i sigurimeve shoqërore
  • -           B.2 - Kontributi i Institutit të Sigurimit Kujdesit Shëndetësor
  • -           B.3 - Të tjera
 • - Treguesit kryesorë fiskalë [Ministria e Financave dhe Ekonomisë (MF&E)] (Mujore)


Kontakto

  Departamenti i Statistikave Financiare;
  Banka e Shqipërisë,
  Sheshi Skënderbej Nr. 1,
  Tiranë, Shqipëri

  E-mail: statistics@bankofalbania.org