Raporti i Stabilitetit Financiar

Raporti i Stabilitetit Financiar

Raporti i Stabilitetit Financiar analizon zhvillimet me rëndësi të sistemit financiar dhe evidenton faktorët që përfaqësojnë rrezik sistemik.

Ky raport identifikon dhe vlerëson rreziqet me të cilat përballet sistemi financiar dhe infrastruktura e tij, për t'i dhënë autoriteteve publike mundësinë që të identifikojnë masat korrigjuese të nevojshme.

Botohet në gjuhët shqipe dhe angleze, dy herë në vit.

Raporti i Stabilitetit Financiar për gjashtëmujorin e parë të vitit 2019

Banka e Shqipërisë vlerëson se në gjashtëmujorin e parë të vitit 2019, pas ndryshimeve të rëndësishme strukturore, sektori bankar vijoi të operojë në mënyrë të qëndrueshme. Treguesit e zhvillimit të veprimtarisë, të ekspozimit ndaj rreziqeve dhe të rezistencës financiare, mbeten në nivele të mira. Si rezultat, aftësia e sektorit bankar për të përballuar rreziqet vlerësohet e fortë. Zhvillimet ekonomike dhe ecuria e tregjeve financiare mbështetën në tërësi veprimtarinë e sistemit financiar.

Përmbajtja:

Raportet e Stabilitetit Financiar ndër vite

1 deri 10 nga 22
Faqe 1 nga 3