Rezultatet e ankandeve të zhvilluara

Më poshtë jepen rezultatet e tre ankandeve të fundit të obligacioneve.

ISIN: AL0036NF5Y24
Nr. i ankandit: 36
Dt. e ankandit: 15.07.2019
Dt. e emetimit: 30.01.2019
Dt. e maturimit: 30.01.2024
Lloji i Obligacionit: 5 (vjecar) FIKS 
Shuma e shpallur: 3,000,000,000 ALL
Kuponi Indikativ:  
Datat e pageses:  30.07.2019 (Pagesa e kuponit: 2.1 %)
30.01.2020 (Pagesa e kuponit: 2.1 %)
30.07.2020 (Pagesa e kuponit: 2.1 %)
30.01.2021 (Pagesa e kuponit: 2.1 %)
30.07.2021 (Pagesa e kuponit: 2.1 %)
30.01.2022 (Pagesa e kuponit: 2.1 %)
30.07.2022 (Pagesa e kuponit: 2.1 %)
30.01.2023 (Pagesa e kuponit: 2.1 %)
30.07.2023 (Pagesa e kuponit: 2.1 %)
30.01.2024 (Pagesa e kuponit: 2.1 %)
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  35  33 
Totali (lek)  2,635,400,000  2,557,900,000 
Kuponi    4.20000000 %
Yield-i maksimal  4.20000000 % 3.68000000 %
Yield-i minimal  3.14000000 % 3.14000000 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata 

ISIN: AL019NF10Y29
Nr. i ankandit: 19
Dt. e ankandit: 04.07.2019
Dt. e emetimit: 08.07.2019
Dt. e maturimit: 08.07.2029
Lloji i Obligacionit: 10 (vjecar) FIKS 
Shuma e shpallur: 3,000,000,000 ALL
Kuponi Indikativ: 5.35000000 % 
Datat e pageses:  08.01.2020 (Pagesa e kuponit: 2.765 %)
08.07.2020 (Pagesa e kuponit: 2.765 %)
08.01.2021 (Pagesa e kuponit: 2.765 %)
08.07.2021 (Pagesa e kuponit: 2.765 %)
08.01.2022 (Pagesa e kuponit: 2.765 %)
08.07.2022 (Pagesa e kuponit: 2.765 %)
08.01.2023 (Pagesa e kuponit: 2.765 %)
08.07.2023 (Pagesa e kuponit: 2.765 %)
08.01.2024 (Pagesa e kuponit: 2.765 %)
08.07.2024 (Pagesa e kuponit: 2.765 %)
08.01.2025 (Pagesa e kuponit: 2.765 %)
08.07.2025 (Pagesa e kuponit: 2.765 %)
08.01.2026 (Pagesa e kuponit: 2.765 %)
08.07.2026 (Pagesa e kuponit: 2.765 %)
08.01.2027 (Pagesa e kuponit: 2.765 %)
08.07.2027 (Pagesa e kuponit: 2.765 %)
08.01.2028 (Pagesa e kuponit: 2.765 %)
08.07.2028 (Pagesa e kuponit: 2.765 %)
08.01.2029 (Pagesa e kuponit: 2.765 %)
08.07.2029 (Pagesa e kuponit: 2.765 %)
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  43  39 
Totali (lek)  3,574,200,000  3,000,000,000 
Kuponi    5.53000000 %
Yield-i maksimal  5.80000000 % 5.53000000 %
Yield-i minimal  4.01000000 % 5.53000000 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  75.80 %

ISIN: AL0043NF3Y22
Nr. i ankandit: 43
Dt. e ankandit: 20.06.2019
Dt. e emetimit: 27.02.2019
Dt. e maturimit: 27.02.2022
Lloji i Obligacionit: 3 (vjecar) FIKS 
Shuma e shpallur: 3,000,000,000 ALL
Kuponi Indikativ:  
Datat e pageses:  27.08.2019 (Pagesa e kuponit: 1.15 %)
27.02.2020 (Pagesa e kuponit: 1.15 %)
27.08.2020 (Pagesa e kuponit: 1.15 %)
27.02.2021 (Pagesa e kuponit: 1.15 %)
27.08.2021 (Pagesa e kuponit: 1.15 %)
27.02.2022 (Pagesa e kuponit: 1.15 %)
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  41  24 
Totali (lek)  5,459,100,000  3,000,100,000 
Kuponi    2.30000000 %
Yield-i maksimal  2.70000000 % 2.37000000 %
Yield-i minimal  2.23000000 % 2.23000000 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  98.04 %