Rezultatet e ankandeve të zhvilluara

Më poshtë jepen rezultatet e tre ankandeve të fundit të obligacioneve.

ISIN: AL0036NF5Y24
Nr. i ankandit: 36
Dt. e ankandit: 18.09.2019
Dt. e emetimit: 30.01.2019
Dt. e maturimit: 30.01.2024
Lloji i Obligacionit: 5 (vjecar) FIKS 
Shuma e shpallur: 3,000,000,000 ALL
Kuponi Indikativ:  
Datat e pageses:  30.07.2019 (Pagesa e kuponit: 2.1 %)
30.01.2020 (Pagesa e kuponit: 2.1 %)
30.07.2020 (Pagesa e kuponit: 2.1 %)
30.01.2021 (Pagesa e kuponit: 2.1 %)
30.07.2021 (Pagesa e kuponit: 2.1 %)
30.01.2022 (Pagesa e kuponit: 2.1 %)
30.07.2022 (Pagesa e kuponit: 2.1 %)
30.01.2023 (Pagesa e kuponit: 2.1 %)
30.07.2023 (Pagesa e kuponit: 2.1 %)
30.01.2024 (Pagesa e kuponit: 2.1 %)
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  41  22 
Totali (lek)  4,343,700,000  3,000,000,000 
Kuponi    4.20000000 %
Yield-i maksimal  4.50000000 % 3.75000000 %
Yield-i minimal  3.33000000 % 3.33000000 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  97.33 %

ISIN: AL0023NF7Y26
Nr. i ankandit: 23
Dt. e ankandit: 10.09.2019
Dt. e emetimit: 12.09.2019
Dt. e maturimit: 12.09.2026
Lloji i Obligacionit: 7 (vjecar) FIKS 
Shuma e shpallur: 3,000,000,000 ALL
Kuponi Indikativ: 4.15000000 % 
Datat e pageses:  12.03.2020 (Pagesa e kuponit: 2.095 %)
12.09.2020 (Pagesa e kuponit: 2.095 %)
12.03.2021 (Pagesa e kuponit: 2.095 %)
12.09.2021 (Pagesa e kuponit: 2.095 %)
12.03.2022 (Pagesa e kuponit: 2.095 %)
12.09.2022 (Pagesa e kuponit: 2.095 %)
12.03.2023 (Pagesa e kuponit: 2.095 %)
12.09.2023 (Pagesa e kuponit: 2.095 %)
12.03.2024 (Pagesa e kuponit: 2.095 %)
12.09.2024 (Pagesa e kuponit: 2.095 %)
12.03.2025 (Pagesa e kuponit: 2.095 %)
12.09.2025 (Pagesa e kuponit: 2.095 %)
12.03.2026 (Pagesa e kuponit: 2.095 %)
12.09.2026 (Pagesa e kuponit: 2.095 %)
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  35  21 
Totali (lek)  5,170,000,000  3,000,000,000 
Kuponi    4.19000000 %
Yield-i maksimal  4.71000000 % 4.19000000 %
Yield-i minimal  3.50000000 % 4.19000000 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata  50.21 %

ISIN: AL0196NF2Y21
Nr. i ankandit: 196
Dt. e ankandit: 19.08.2019
Dt. e emetimit: 24.07.2019
Dt. e maturimit: 24.07.2021
Lloji i Obligacionit: 2 (vjecar) FIKS 
Shuma e shpallur: 4,500,000,000 ALL
Kuponi Indikativ:  
Datat e pageses:  24.01.2020 (Pagesa e kuponit: 1.11 %)
24.07.2020 (Pagesa e kuponit: 1.11 %)
24.01.2021 (Pagesa e kuponit: 1.11 %)
24.07.2021 (Pagesa e kuponit: 1.11 %)
Kërkuar  Pranuar 
Nr. i kërkesave konkuruese  28  28 
Totali (lek)  4,449,800,000  4,449,800,000 
Kuponi    2.22000000 %
Yield-i maksimal  2.74000000 % 2.74000000 %
Yield-i minimal  1.90000000 % 2.74000000 %
 
Konkuruese  Jo Konkuruese 
Prorata