Deklarata mbi ndërhyrjet në tregun e parasë dhe atë valutor

Deklarata mbi ndërhyrjet në tregun e parasë dhe në tregun valutor informon publikun, mbi operacionet e përdorura nga Banka e Shqipërisë me qëllim zbatimin e politikës monetare dhe mbi flukset valutore nga operacionet e bankës qendrore me të tretët. Objektivi i ndërhyrjeve në tregun e parasë është menaxhimi i likuiditetit në sistemin bankar për përafrimin e normave të interesit në tregut ndërbankar me normën bazë të vendosur nga Këshilli Mbikëqyrës. Veprimet në tregun valutor synojnë të bëjnë transparente për publikun flukset valutore në Bankën e Shqipërisë, përfshirë veprimet me bankat tregtare në zbatim të politikës së ndërhyrjeve në tregun valutor në kushtet e regjimit fleksibël të kursit të këmbimit. Kjo deklaratë tremujore publikohet 3 muaj pasi ka përfunduar ndërhyrja përkatëse.

1 deri 12 nga 2343
Faqe 1 nga 196