Njoftimet për ankandet e ardhshme

Më poshtë jepen të dhëna mbi datën e ankandeve të ardhshme të obligacioneve të thesarit, sipas afatit të maturimit dhe shumat e emetuara. Këto të dhëna përcaktohen nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe publikohen nga Banka e Shqipërisë.

Ankandi i ardhshëmNumri i ankandit: 23
ISIN: AL0023NF7Y26
Data e ankandit: 02.12.2019
Ora e pranimit të kërkesave: 09:00
Data e Emetimit: 04.12.2019
Data e Maturimit: 12.09.2026
Tipi i ankandit: Uniformë
Monedha: ALL
Oferta: 2,500,000,000
Lloji i Kuponit: FIKS
Norma e Kuponit Indikativ:  

Kalendari tremujor i emetimeve