Njoftimet për ankandet e ardhshme

Më poshtë jepen të dhëna mbi datën e ankandeve të ardhshme të obligacioneve të thesarit, sipas afatit të maturimit dhe shumat e emetuara. Këto të dhëna përcaktohen nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe publikohen nga Banka e Shqipërisë.

Ankandi i ardhshëmNumri i ankandit: 196
ISIN: AL0196NF2Y21
Data e ankandit: 23.09.2019
Ora e pranimit të kërkesave: 09:00
Data e Emetimit: 24.07.2019
Data e Maturimit: 24.07.2021
Tipi i ankandit: Uniformë
Monedha: ALL
Oferta: 3,000,000,000
Lloji i Kuponit: FIKS
Norma e Kuponit Indikativ:  

Kalendari tremujor i emetimeve