Bonot e Thesarit

Si të marr pjesë në ankand?

Individët mund të marrin pjesë në ankandet e bonove të thesarit

 • nëpërmjet sporteleve të Bankës së Shqipërisë në Tiranë dhe degët e saj në qytetet Shkodër, Elbasan, Lushnje, Korçë dhe Gjirokastër
 • nëpërmjet subjekteve të licencuara nga autoritetet përkatëse për këtë shërbim

 1. Hap një llogari cash-i për pjesëmarrje në ankandin e bonove të thesarit pranë një banke tregtare të licencuar si agjent shlyerës
 2. Derdh në këtë llogari fondet që do të investosh
 3. Paraqitu pranë sporteleve të Bankës së Shqipërisë për hapjen e llogarisë së bonos së thesarit dhe nënshkrimin e kontratës tip me Bankën e Shqipërisë.
  *Paraqit një dokument identifikimi, së bashku me numrin IBAN të llogarisë së cash-it të hapur pranë bankës tregtare
 4. Plotëso kërkesën për pjesëmarrje në ankand

 1. Hap një llogari cash-i dhe një llogari titulli për pjesëmarrje në ankandin e bonove të thesarit pranë subjektit të licencuar
 2. Derdh në llogari fondet që do të investosh 
 3. Plotëso kërkesën për pjesëmarrje në ankand

Llogaritja e Bonos së Thesarit:
Ditët në maturim
Vlera nominale
Yield-i %
Çmimi i blerjes:
Skonto: